Θεομητορικές εικόνες (νέα κυκλοφορία)-Βιβλιοπαρουσίαση.

 

Βιβλιοπαρουσίαση

Εκδόθηκε από τις Εκδόσεις ΜΥΡΤΟΣ το νέο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Αθανασίου-

ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ.(Θαυματουργές και ονομαστές εικόνες της Παναγίας).

Στο βιβλίο αυτό παρουσιάζεται με πρωτότυπο τρόπο η Θεομητορική μεσιτεία,  διαμέσου των θαυματουργών Θεομητορικών εικόνων, που το χριστεπώνυμο πλήρωμα της  Ορθόδοξης  Εκκλησίας ιδιαίτερα ευλαβείται.

Το βιβλίο προλογίζει ο Μητροπολίτης Κυρήνης Αθανάσιος, Έξαρχος του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας στη Μόσχα.

DELTIO TYPOU-page-001

Το περιεχόμενο του βιβλίου ταξινομείται στα παρακάτω δέκα κεφάλαια:

ΚΕΦ-Α.Η ΘΕΟΤΟΚΟΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ

ΚΕΦ Β.Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ ΩΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΟΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΟΥ.

ΚΕΦ-Γ-ΟΙ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΣΤΗΝ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ

ΚΕΦ-Δ-ΟΙ ΑΧΕΙΡΟΠΟΙΗΤΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΕΦ-Ε-.ΟΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΕΦ-ΣΤ.ΟΙ ΜΥΡΟΒΛΙΖΟΥΣΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΑΚΡΥΡΡΟΟΥΣΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΚΕΦ-Ζ-.ΟΙ ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΑΣ

ΚΕΦ-Η.ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΤΡΙΣΣΑΣ

ΚΕΦ-Θ.ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΕΣ ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΕΣ ΘΕΟΜΗΤΟΡΙΚΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

ΚΕΦ-Ι.ΑΛΛΕΣ ΠΕΡΙΠΥΣΤΕΣ(=ΟΝΟΜΑΣΤΕΣ) ΕΙΚΟΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

Απόσπασμα από τον πρόλογο του βιβλίου.

(σε πολυτονικό)

“Προσεποιήσατό μοι τῷ ὄντι μεγάλην τιμὴν ἡ εὐγενὴς πρόσκλησις τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Ἀθανασίου, ὅπως προτάξω πρόλογόν τινα εἰς τὸ σύγγραμμα αὐτοῦ περὶ τῶν κυρίων προσκυνημάτων τῆς Ὑπερευλογημένης Παναγίας Θεοτόκου ἀνὰ τὸν ἑλληνικὸν χῶρον. Οὐκ ἔστι τοῦτο τὸ πρῶτον σύγγραμμα περὶ τῆς Παναγίας τοῦ ἀγαπητοῦ ἀδελφοῦ καὶ συλλειτουργοῦ Δημητρίου Ἀθανασίου, ἀλλὰ προηγήθησαν ἄλλα τρία, τὰ δύο μετὰ τῆς Τιμιωτάτης Πρεσβυτέρας Χαρούλας Τσουλιάη.

Καθὰ σημειοῖ ὁ πονήσας, προὔβη εἰς τὸν ἅγιον τοῦτον κόπον, ἵνα οἱ εὐλαβεῖς ἐπισκέπται τῶν ἱερῶν προσκυνημάτων τῆς Παναγίας γνωρίσωσι τὰς ἁγίας εἰκόνας αὐτῆς. Οὕτω συμπεριλαμβάνει ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ τὴν ἱστορίαν καὶ τὰς παραδόσεις τῶν εἰκόνων καὶ τοὺς κυριωτέρους εἰκονογραφικοῦς τύπους τῆς Παναγίας μετὰ τῆς θεολογικῆς ἑρμηνείας αὐτῶν, καὶ πάντα ταῦτα ἐν ποιμαντικῇ διακονίᾳ, ἁπλότητι καὶ ἁγιασμῷ τῶν ποθούσῃ καρδίᾳ προσερχομένων. Τὸ ἔργον τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου συγγραφέως προβάλλει γενικῶς τὸν χαρακτῆρα τῶν ἁγίων εἰκόνων τῆς Ὀρθοδόξου ἁγιογραφίας.

Ἡ ἁγία ἡμῶν θρησκεία, ἔχουσα ὡς θεμέλιον τὴν ἐνανθρώπησιν τοῦ Υἱοῦ καὶ Λόγου τοῦ Θεοῦ ἀνάγει τὸν παρόντα κόσμον εἰς τὸ ἐπέκεινα τοῦ Θεοῦ. Ἐν αὐτῇ τὰ πάντα νοοῦνται ἐν μυστηρίῳ. Οὕτως ὁ χαρακτὴρ τῶν ἁγίων εἰκόνων τῆς Ὀρθοδόξου ἁγιογραφίας οὐδόλως εἶναι φυσικός, ἀλλὰ πνευματικός. Ἡ Ὀρθόδοξος ἁγιογραφία ἀποτελεῖ ζωγραφικὴν θεολογίαν. Οὐδόλως αὕτη παρίστησιν ἐξωτερικῶς, δίκην φωτογραφίας, τὴν μορφὴν τῶν Ἁγίων, ἀλλ’ εἰκονίζει τὸν πνευματικὸν χαρακτῆρα αὐτῶν ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν Οὐρανῶν. Κατὰ ταῦτα ἀποφεύγει τὴν παράστασιν Ἁγίων φυσικῷ τῷ τρόπῳ καὶ ὅτε οὗτοι ἦσαν ἐν ζωῇ. Ἡ εἰκὼν τῶν Ἁγίων εἶναι λειτουργικὴ καὶ συμβολική. Εἶναι παράθυρον ἐν τῷ οὐρανῷ, ἐν τῷ ἐπέκεινα, ἐξ οὗ προκύπτουσιν οὗτοι. Εἶναι ἐνατένισις τῶν πιστῶν ἐν τῷ Παραδείσῳ. Οἱ Ἅγιοι καταξιοῦνται μετὰ θάνατον, διὰ τοῦτο τιμῶνται καὶ τὰ καταλειφθέντα ἐν τῇ γῇ λείψανα αὐτῶν. Ἂν κατὰ τὴν ἐποχὴν τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας ὑπῆρχεν ἡ νῦν τεχνολογία καὶ ἐσῴζετο φωτογραφικὴ καὶ κινηματογραφικὴ ἀπεικόνισις αὐτῶν, θὰ ἀπώλλυτο τὸ μυστήριον καὶ τὸ ἐπέκεινα καὶ θὰ ἐπεκράτει τὸ κοσμικόν. Οἱ σύγχρονοι ἔβλεπον τὸν Χριστόν, ἀλλ’ ἐθεώρουν αὐτὸν προφήτην καὶ ἀπόγονον Δαυΐδ, οὐχὶ Θεόν, ἢ ἀπέῤῥιπτον αὐτόν. Οἱ ἀποστρεφόμενοι τὸν μυστηριακὸν χαρακτῆρα καὶ τὸν ἁγιασμὸν τῆς πίστεως ἡμῶν, οἱ βλέποντες ξύλα καὶ χρώματα ἐν ταῖς εἰκόσι καὶ ἁπλῆν ἁφὴν φωτὸς ἐν τῇ ἀκοιμήτῳ λυχνίᾳ ἐπὶ τῆς Ἁγίας Τραπέζης καθίστανται οὐχὶ ὁδοιπόροι μυστικῆς πορείας πρὸς Ἐμμαούς, ἀλλὴ πολυπλάγκτου περιπλανήσεως πρὸς γυμνὴν Ἰθάκην. Τὸ Ἅγιον Πνεῦμα κατέρχεται, ὅταν ὑπάρχῃ ἁγιασμός.

….. Τὰ ἱερὰ τῆς ἐξ ἀποκαλύψεως παρ’ αὐτοῦ τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ ἁγίας ἡμῶν θρησκείας εἶναι κεκρυμμένα ἐν τῷ ἐπέκεινα τοῦ Θεοῦ καὶ ἀποκαλύπτονται τοῖς πιστοῖς ἐν μυστηρίῳ. Αἱ ἱεραὶ εἰκόνες τῆς Ὀρθοδόξου ἁγιογραφίας ἀποτελοῦσιν ἐν μυστηρίῳ συμβολικῶς καὶ πνευματικῶς ἀποκάλυψιν τοῦ ἐπέκεινα κόσμου. Αἱ ἀχειροποίητοι εἰκόνες καὶ αἱ ζωγραφηθεῖσαι ὑπὸ τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ ἐντάσσονται ἐν τῇ ἀποκαλύψει ταύτῃ. Τὸ Ἅγιον Μανδήλιον ἀποκαλύπτει τὸ ἄχραντον πρόσωπον τοῦ Χριστοῦ καὶ ἡ Εἰκὼν τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ τὸ θεωθὲν πρόσωπον τῆς Ἀειπαρθένου Παναγίας. Ἐν τῇ ἀποκαλύψει εἰκόνα ἀποτελεῖ καὶ ὁ λόγος. Ὁ Εὐαγγελιστὴς Λουκᾶς ἐζωγράφησε τὴν Παναγίαν λόγῳ, παραδίδων τὴν ᾠδὴν αὐτῆς «ἰδοῦ γὰρ ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί». Ἡ Παναγία ἡ Ὁδηγήτρια εἰκονίζεται μετωπική, κρατοῦσα τὸν Χριστὸν ἐν τῇ ἀριστερᾷ χειρὶ καὶ δεικνύουσα διὰ τῆς δεξιᾶς χειρός, δι’ ἧς γίνεται ἡ δεῖξις, τοῦτον, ὡς ἐνανθρωπήσαντα Υἱὸν τοῦ Θεοῦ. Ἐκ τῆς παραστάσεως τῆς Ὁδηγητρίας ταύτης προῆλθε καὶ ἡ ἐφέσιος Εἰκὼν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Κύκκου τῆς Παναγίας Ἐλεοῦσης, κρατούσης τὸν Χριστὸν διὰ τῆς ἀριστερᾶς χειρός. Ἡ Εἰκὼν αὕτη εἶναι ἀόρατος, καλυπτομένη πάντοτε ὑπὸ σκέπης. Ἡ σκέπη εἶναι τὸ μυστικὸν παραπέτασμα μεταξὺ τοῦ κόσμου τούτου καὶ τοῦ ἐπέκεινα τοῦ Θεοῦ. Συμβολίζει τὰ Εἰσόδια τῆς Παναγίας εἰς τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων καὶ τὴν Μετάστασιν αὐτῆς.

….Τὸ εὐλογημένον βιβλίον τοῦ Αἰδεσιμολογιωτάτου Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Ἀθανασίου πραγματεύεται ἐν ἐκτάσει περὶ τῆς προσφερομένης παντοιοτρόπως τιμῆς ὑπὸ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πρὸς τὴν Παναγίαν Θεοτόκον. Συνιστῶντες τοῦτο τοῖς πιστοῖς πρὸς ἐντρύφησιν, εὐχόμεθα ἅμα τῷ συγγραφεῖ, ὅπως ἀξιωθῇ νὰ προσφέρῃ καὶ ἄλλους τοιούτους μυστικοὺς ὕμνους τῇ Παναχράντῳ Μητρὶ τοῦ Θεοῦ.

Το βιβλίο διατίθεται από τις Εκδόσεις Μύρτος.

Αγίας Λαύρας 24-153 44 Γέρακας

Τηλ. 210 8028828

Fax: 210 8028889

e-mail : info@myrtosbooks.gr

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s