Μικρό αφιέρωμα στην Πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού (1ῃ Αὐγούστου)

Προσοχὴ στὸ σημεῖο τοῦ Σταυροῦ!


Σταυρωνόμαστε εἰς τὸ Ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδος,
τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος
(ἑνωμένα τὰ τρία πρῶτα δάκτυλα),
γιὰ τὴν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ μας, ποὺ σταυρώθηκε γιὰ μᾶς
καὶ εἶχε δύο φύσεις, θεία καὶ ἀνθρώπινη
(ἑνωμένα τὰ δύο τελευταῖα δάκτυλα).


Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α´.

Σῶσον Κύριε τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου,
νίκας τοῖς βασιλεῦσι κατὰ βαρβάρων δωρούμενος,
καὶ τὸ σὸν φυλάττων, διὰ τοῦ Σταυροῦ σου πολίτευμα.

 

Συναξάριον

Ἕνεκα τῶν ἀσθενειῶν, οἱ ὁποῖες συμβαίνουν συνήθως κατὰ τὸν μῆνα Αὔγουστο, ἐπικρατοῦσε παλαιότερα συνήθεια στὴν Κωνσταντινούπολη νὰ περιφέρεται στοὺς δρόμους της καὶ στὶς πλατεῖες τὸ τίμιο Ξύλο τοῦ Σταυροῦ, πρὸς ἁγιασμὸν τοῦ τόπου καὶ ἀπαλλαγὴ ἀπὸ τὶς ἀσθένειες.
Καὶ κατὰ μὲν τὴν 31ην Ἰουλίου ἀφοῦ Τὸν ἔβγαζαν ἀπὸ τὸ βασιλικὸ θησαυροφυλάκιο τοποθετοῦσαν Αὐτὸν ἐπὶ τῆς ἁγίας Τραπέζης τῆς Ἁγιᾶς Σοφιᾶς.
Κατὰ δὲ τὴν ἑπομένην (1ῃ Αὐγούστου) καὶ μέχρι τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, ἀφοῦ ἔκαναν λιτανείες μὲ Αὐτὸν σὲ ὅλην τὴν Κωνσταντινούπολη, ἔπειτα Τὸν τοποθετοῦσαν ἐνώπιον τοῦ λαοῦ εἰς προσκύνησιν.
Αὐτὴ λοιπὸν εἶναι ἡ λεγομένη Πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυροῦ.

 

 zau3

Δεύτε πιστοί, τό ζωοποιόν ξύλον προσκυνήσωμεν, εν ώ Χριστός ο Βασιλεύς τής δόξης, εκουσίως χείρας εκτείνας, ύψωσεν ημάς εις τήν αρχαίαν μακαριότητα, ούς πρίν ο εχθρός, δι’ ηδονής συιλήσας, εξορίστους Θεού πεποίηκε, Δεύτε πιστοί, ξύλον προσκυνήσωμεν, δι’ ού ηξιώθημεν τών αοράτων εχθρών συντρίβειν τάς κάρας, Δεύτε πάσαι αί πατριαί τών εθνών, τόν Σταυρόν τού Κυρίου ύμνοις τιμήσωμεν, Χαίροις Σταυρέ, τού πεσόντος Αδάμ η τελεία λύτρωσις, Εν σοί οι πιστότατοι Βασιλείς ημών καυχώνται, ως τή σή δυνάμει Ισμαηλίτην λαόν, κραταιώς υποτάττοντες, Σέ νύν μετά φόβου Χριστιανοί ασπαζόμενοι, τόν εν σοί προσπαγέντα Θεόν δοξάζομεν λέγοντες, Κύριε, ο εν αυτώ προσπαγείς, ελέησον ημάς ως αγαθός καί φιλάνθρωπος.

 

 00817_hires

Ο Σ. Εύστρατιάδης για το γεγονός αυτό γράφει τα έξης: «Κατά την ήμέραν ταύτην έξήγετο εκ του σκευοφυλακίου της μεγάλης εκκλησίας ο τίμιος σταυρός, περιήγετο ανά την πόλιν και έξετίθετο εις διαφόρους ναούς προς προσκύνησιν και άγιασμόν των πιστών και πάλιν άπετίθετο εις το σκευοφυλάκιον. Εις τους κώδικας τα του τιμίου σταυρού προεόρτια αναγράφονται και άρχονται από της πρώτης Αυγούστου, η δε κατά την προεόρτιον ταύτην άνάμνησιν ύμνογραφία είναι πλούσια και κείται ανέκδοτος εις πολλούς Κώδικας· και ίνα μόνον εις τους κατ’ αυτήν συντεθέντας Κανόνας περιορισθώ, σημειώ Κανόνα του Θεοφάνους (εν τοις Κωδ. 368 φ. 3636,1568 φ. 3α Παρισίων και Ω 147 Λαύρας), του Γεωργίου Νικομήδειας (εν τοις Κωδ. 1567 φ. 240 6,13φ 351 α Παρισίων και Θ 32 φ. 344α, Δ 12 φ. 273α, 1135 φ. 333α και Ω 147 φ. 368α Λαύρας), έτερον του αυτού Γεωργίου Νικομήδειας φέροντα ακροστιχίδα «Σταυρώ γεγηθώς έξάδω θείον μέλος Γεώργιος» (εν τω Παρισινώ Κωδ. 13 φ. 352 6 και τω της Λαύρς Θ 33 φ. 5). Εις τους αυτούς δε Κώδικας και άλλους Στιχηρά πολλά, Ίδιόμελα, Καθίσματα κλπ.

Εν φωναίς αλαλάξωμεν, εν ωδαίς μελωδήσωμεν, τόν Σταυρόν τόν τίμιον ασπαζόμενοι, καί πρός αυτόν εκβοήσωμεν, Σταυρέ παμμακάριστε, καθαγίασον ημών, τάς ψυχάς καί τά σώματα, τή δυνάμει σου, καί Παντοίας εκ βλάβης εναντίων, διατήρησον ατρώτους, τούς ευσεβώς προσκυνούντάς σε.

————————————————————–

Προσελθόντες αρύσασθε, μή κενουμενα νάματα, τού Σταυρού τής χάριτος προερχόμενα, ιδού προκείμενον βλέποντες, τό ξυλον τό Άγιον, χαρισμάτων τήν πηγήν, αρδομένην τώ Αίματι, καί τώ Ύδατι, τού Δεσπότου τών όλων, τού εν τούτω, εκουσίως υψωθέντος, καί τούς βροτούς ανυψώσαντος.

——————————————————————————————————-

Εκκλησίας εδραίωμα, Μοναζόντων αγλάϊσμα, Ιερέων καύχημα καί διάσωσμα, σύ εί Σταυρέ πανσεβάσμιε, διό προσκυνούμέν σε, καί καρδίας καί ψυχάς, φωτιζόμεθα σήμερον, θεία χάριτι, τού εν σοί προσπαγέντος, καί τό κράτος, τού δολίου καθελόντος, καί τήν αράν αφανίσαντος.

ΠΗΓΗ.ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ-ΑΠΑΝΤΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

Ντοκουμέντο-αποκάλυψη: Το AIDS δημιουργήθηκε εργαστηριακά με στόχο την μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού!

ντοκουμέντο-αποκάλυψη-το-aids-δημιουργήθηκε-εργαστηριακά-με-στόχο-την-μείωση-του-παγκόσμιου-πληθυσμού

 
Η αλήθεια δεν είναι πάντα ευχάριστη, διαπίστωση που επιβεβαιώνεται και στην περίπτωση του ιού ΗIV. Το pentapostagma.gr μετά από έρευνα σας παρουσιάζει ένα αποκαλυπτικό ντοκουμέντο μέσω του οποίου αποδεικνύεται ότι το AIDS δημιουργήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες και χρησιμοποιήθηκε για να καθυποτάξει την ανθρωπότητα στον φόβο και να οδηγήσει σε σταδιακή μείωση του παγκόσμιου πληθυσμού.
Η παρακάτω φωτογραφία αποτελεί επίσημο έγγραφο που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη της Γερουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
 dokoumento-gia-aids
Το έγγραφο αποδεικνύει ότι ο ιός του HIV δημιουργήθηκε σε εργαστηριακές συνθήκες από το Υπουργείο Αμύνης των Η.Π.Α.
Το πρόγραμμα Σκοπιμότητας (Feasibility program) ολοκληρώθηκε κατά τη διετία 1974-1975 και ο ιός δημιουργήθηκε μεταξύ 1974 και 1979. Το εμβόλιο που περιείχε AIDS ξεκίνησε να εγχέεται σε περισσότερους από 100 εκατομμύρια Αφρικανούς το 1977. Επίσης, περισσότεροι από 2.000 λευκοί ομοφυλόφιλοι άνδρες (Επιχείρηση Δούρειος Ίππος) έλαβαν εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας τύπου Α που “τροποποιήθηκε” το 1978 στο Κέντρο Ελέγχου Μολυσματικών Παθήσεων στη Νέα Υόρκη..
Η ανάπτυξη του ιού, είχε προφανώς δύο κύριους στόχους: (1) Χρησιμοποιήθηκε ως Πολιτικό και εθνοτικό όπλο (2) Χρησιμοποιήθηκε για την πραγματοποίηση της προγραμματισμένης μείωσης του πληθυσμού.
Στις 29 Ιουλίου του 1969, μερικές μόλις ημέρες αφότου το Υπουργείο Αμύνης ζήτησε ερευνητική επιχορήγηση ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων από το Κογκρέσο για την «δημιουργία ενός συνθετικού βιολογικού παθογόνου, μίας ουσίας που ουσιαστικά δεν υπάρχει στη φύση και στην οποία δεν είναι δυνατόν να αποκτηθεί φυσική ανοσία»,  ο Πρόεδρος της Ομάδας Δράσης των Ρεπουμπλικανών για τους Φυσικούς Πόρους και τον Πληθυσμό, ο George Bush ο πρεσβύτερος, τόνισε την άμεση ανάγκη ανάληψης δράσης για τον έλεγχο του πληθυσμού ώστε να αντιμετωπιστεί η “αυξανόμενη κρίση στον Τρίτο Κόσμο”..
Ο προγραμματισμός της επιδημίας του AIDS
Το 1972, υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα μαζικών εμβολιασμών του Αφρικανικού πληθυσμού κατά της ευλογιάς. Το συγκεκριμένο εμβόλιο μόλυνε με AIDS εκατομμύρια φτωχούς Αφρικανούς, με τους αριθμούς των μολύνσεων να αυξάνονται ραγδαία. Το συγκεκριμένο γεγονός «προβλημάτισε» τους ελίτ, όπως τον GHW Bush, τους Rockefellers, την Λέσχη της Ρώμης και τα Μέλη της Λέσχης Bilderberg από το 1969, και άδραξαν την ευκαιρία με την σκόπιμη πρόσθεση του ιού HIV στο εμβόλιο κατά της ηπατίτιδας Β.
Οι μελέτες που αφορούν τα εμβόλια κατά της ηπατίτιδας B είναι άκρως απόρρητες, βρισκόμενες υπό τον έλεγχο του Υπουργείου Δικαιοσύνης στην Washington όπου κανένας δεν μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση.

ΠΗΓΗ:www.pentapostagma.gr

Τρομακτικές αεροφωτογραφίες δείχνουν την πλήρη καταστροφή της Συριακής πόλης Χομς

Σκηνές από τον όλεθρο.

Ούτε ένα κτίριο δεν έχει ξεφύγει την επίθεση από τις αμέτρητες βόμβες και σφαίρες στον άγριο εμφύλιο πόλεμο της Συρίας.

Τα μόνα σημάδια ζωής στην πόλη Homs μπορούν να είναι μόνα αυτά των ζιζανίων.

Τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας και το σπίτι 650.000 ανθρώπων που δεκάδες χιλιάδες από αυτούς διέφυγαν ή σκοτώθηκαν, σήμερα μοιάζει σαν να έχει επιστρέψει πίσω στη Λίθινη Εποχή.

Τουλάχιστον 100.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη συριακή σύγκρουση, η οποία ξεκίνησε με ειρηνικές διαδηλώσεις κατά της διακυβέρνησης του Άσαντ τον Μάρτιο του 2011. Σχεδόν δύο εκατομμύρια πρόσφυγες την έχουν εγκαταλείψει.

Τα κτίρια δίνουν στην πόλη το βλέμμα μίας μετα-αποκαλυπτικής ερημιάς.

πηγη.Αποκάλυψη