Ὁμιλία τῆς Α.Θ.Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου εἰς τόν ἑσπερινόν τῆς Θρονικῆς Ἑορτῆς (29.11.2010).

Ἱερώτατοι ἀδελφοί,
Εὐλογημένα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας!

Ἡ ἀέναος ροὴ τοῦ χρόνου μᾶς ἔφερε διὰ μίαν ἀκόμη φορὰν εἰς τὴν ἐτήσιον μνήμην τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Πρωτοκλήτου, οὐρανίου προστάτου τῆς ἁγιωτάτης Ἐκκλησίας τῆς Κωνσταντινουπόλεως.
Ἀνδρέας ὁ ἐπώνυμος τῆς ἀνδρείας, ὁ τὴν περιβόητον φωνὴν «εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν» ἐκφωνήσας μόλις συνήντησε τὸν Ἰησοῦν, ὁ εὐαγγελιστὴς τῶν Ἀποστόλων καὶ Πρωτόκλητος, ἐκήρυξε τὸ εὐαγγέλιον καὶ εἰς τὴν εὔανδρον Θρᾴκην καὶ ἵδρυσε τὴν Ἐκκλησίαν τοῦ Βυζαντίου. Αὐτὸς εἶναι ἀπόψε καὶ αὔριον τὸ τιμώμενον πρόσωπον. Αὐτὸς προεξάρχει τῆς σεμνῆς ἡμῶν πανηγύρεως. Αὐτὸς δέχεται τὸν ἄξιον ὕμνον τῶν τέκνων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου. Αὐτὸς εἶναι ὁ ἑστιάτωρ τῆς ἡμέρας καὶ μᾶς προσφέρει τὴν πνευματικὴν τράπεζαν τῆς λογικῆς ὀρθοδόξου λατρείας. Αὐτὸς εἶναι ὁ θερμὸς προστάτης μας, ὁ σταθερὸς ὑποστηρικτής μας, ὁ ἰσχυρὸς πρέσβυς μας πρὸς τὸν Θεόν. Αὐτὸς εἶναι ὁ γλυκὺς πατέρας ὅλων μας. Αὐτὸς εἶναι ὁ αἰώνιος ἄγγελος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Νέας Ρώμης!

Αὐτὸν τὸν ἑλληνώνυμον Ἀπόστολον, τὸν ἁγιάσαντα τὴν ἀχαϊκὴν γῆν μὲ τὸν σταυρόν του καὶ τὸ αἷμα του, τὸν λίαν ἀγαπητὸν καὶ ἐνταῦθα, καὶ εἰς τὴν Ἑλλάδα, καὶ εἰς τὴν Σκωτίαν, καὶ εἰς τὴν Κύπρον, καὶ εἰς τὴν Οὐκρανίαν, καὶ εἰς τὴν Ρουμανίαν, καὶ εἰς πλείστας ἄλλας χώρας, συνήλθομεν διὰ νὰ τιμήσωμεν καὶ διὰ νὰ λάβωμεν τὴν εὐχήν του. Καὶ εἶναι μεγάλη χαρὰ ὅτι μαζί μας εἶναι, πλὴν τῶν ἁγίων Ἱεραρχῶν ποὺ συνέτρεξαν ἀπὸ τῶν περάτων τῆς γῆς καὶ τῶν Καθηγουμένων ἐξ Ἁγίου Ὄρους, Κρήτης, Ἔσσεξ ταῆς Ἀγγλίας καὶ ἀλλαχόθεν, καὶ φερέλπιδες φοιτηταὶ τῆς περισέμνου Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ἐκκολαπτόμενοι ἐργάται τοῦ Εὐαγγελίου, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τῶν Καθηγητῶν των Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἀρκαλοχωρίου κ. Ἀνδρέου καὶ Ἐντιμολ. κ. Μιλτιάδου Κωνσταντίνου. Ὁμοίως παρίστανται καὶ φοιτηταὶ τῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας τῆς ἰδίας εὐκλεοῦς μεγαλουπόλεως τῆς Μακεδονίας, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Ἐλλογ. κ. Χριστοφόρου Κοντάκη, Προέδρου αὐτῆς, καὶ ἄλλων Καθηγητῶν, ἐλθόντες καὶ αὐτοὶ «πρὸς ἀνακαμίνωσιν πίστεως καὶ λῆψιν εὐλογίας». Δυστυχῶς δὲν εἶναι ἐδῶ νὰ τοὺς ὑποδεχθοῦν φιλαδέλφως οἱ φοιτηταὶ τῆς περιπύστου Θεολογικῆς Σχολῆς τῆς Χάλκης. Τὸ διατί, ὅλοι τὸ γνωρίζετε. Ἄς κάμωμεν προσευχὴν αὐτὸ νὰ συμβῇ τοῦ χρόνου, «ἵνα ἡ χαρὰ ἡμῶν ᾖ πεπληρωμένη»!.. Τοὺς καλωσορίζομεν, λοιπόν, ἡμεῖς ὅλους καὶ εὐχόμεθα ὁ μέγας Ἀπόστολος νὰ ἀνάψῃ εἰς τὴν καρδίαν των ἔνθεον ἀποστολικὸν ζῆλον κατ’ ἐπίγνωσιν, διὰ νὰ ἀναλάβουν τὴν ἱερὰν σκυτάλην καὶ νὰ συνεχίσουν τὸ ἅγιον ἐκκλησιαστικὸν ἔργον ὅπου ἕκαστος ταχθῇ.

Παρίστανται ἐπίσης Κρῆτες πιστοὶ ἐκ τῶν ἐνοριῶν Πλατανιᾶ καὶ Μασταμπᾶ Ρεθύμνου, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Ποιμενάρχου των Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ρεθύμνης καὶ Αὐλοποτάμου κ. Εὐγενίου, ὁ ὁποῖος ἐγκαινιάζει ἀξιεπαίνως τὴν ποιμαντορίαν του εἰς τὴν Μητρόπολιν, τὰ ἡνία τῆς ὁποίας μόλις πρὸ ὀλίγων ἑβδομάδων ἀνέλαβε, μὲ εὐλαβῆ προσκύνησιν τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας. Καλῶς ἤλθατε, εὐσεβῆ τέκνα τῆς εὐάνδρου Μεγαλονήσου. Παρίσταται, ἀκόμη, ἀντιπροσωπεία τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνελεύσεως τῆς Ὀρθοδοξίας, κομίζουσα τὸν σεβασμὸν πάντων τῶν ἐν τῇ Συνελεύσει μετεχόντων Κοινοβουλίων εἰς τὴν ἑορτάζουσαν πρωτεύθυνον Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν, τὸ περικλεὲς καὶ μαρτυρικὸν Οἰκουμενικὸν Πατριαρχεῖον. Τοὺς καλωσορίζομεν μετὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης καὶ παρακαλοῦμεν νὰ διαβιβάσουν εἰς τὸ σύνολον τῶν συναδέλφων των τὴν στοργὴν τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας καὶ τὰς πατρικὰς εὐχὰς καὶ τὴν Πατριαρχικὴν εὐλογίαν τῆς ἡμετέρας Μετριότητος. Παρίσταται μικτὸς ὅμιλος προσκυνητῶν, Ὀρθοδόξων καὶ Ρωμαιοκαθολικῶν, ἐξ Ἁγίου Φραγκίσκου Ἀμερικῆς, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ Ἱερωτάτου Μητροπολίτου Ἁγίου Φραγκίσκου κ. Γερασίμου καὶ τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ ὁμολόγου του Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου κ. George Niederauer. Ὁμοίως τοὺς ὑποδεχόμεθα μετὰ τιμῆς καὶ ἀγάπης πολλῆς. Μετὰ τῶν αὐτῶν αἰσθημάτων ὑποδεχόμεθα τόσον τὴν ὁμάδα προσκυνητῶν ἐκ τοῦ ΚΑΠΗ Θέρμης Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν ἡγεσίαν τοῦ ἑορτάζοντος τὰ ὀνομαστήριά του κ. Ἀνδρέου Βιολιτζῆ, εἰς ὅν καὶ εὐχόμεθα ἔτη πολλά, ὅσον καὶ τὰ μέλη τοῦ Σωματείου Παναγίας Γάλαξας Θαλασσοκρατούσας ἐκ τοῦ ἱστορικοῦ Γαλαξειδίου, καὶ πάντας τοὺς ἐκ διαφόρων μερῶν καὶ χωρῶν καταφθάσαντας εἰς Κωνσταντινούπολιν διὰ τὴν χαρὰν τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες ὅλων τῶν μακρὰν ὁδὸν πορευθέντων προκειμένου νὰ μᾶς δείξουν τὴν ἀγάπην των, τὴν ἀφοσίωσίν των, τὴν εὐλαβῆ προσήλωσιν εἰς ὅσα ὁ θεότευκτος θεσμὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἐκφράζει καὶ ἐκπροσωπεῖ. Ἡ παρουσία σας μᾶς ἐνισχύει τὰ μάλα καὶ μᾶς δίδει δυνάμεις διὰ τὴν συνέχισιν τῆς ἄρσεως τοῦ καθ’ ἡμέραν σταυροῦ. Εἴθε ὅλοι νὰ ἔχετε ἀκέραιον τὸν μισθόν σας παρὰ Κυρίου καὶ εἴθε ὁ Πρωτόκλητος τῶν Ἀποστόλων νὰ εἶναι διὰ βίου βοηθὸς καὶ ἀντιλήπτωρ σας. Νὰ ἔλθετε, ἀγαπητοί, καὶ πάλιν. Ὅσας φορὰς καὶ ἄν ἔλθετε, ἡ Κωνσταντινούπολις δὲν πρόκειται νὰ σᾶς ἀπογοητεύσῃ.

Ὅσας φορὰς καὶ ἄν μᾶς ἐπισκεφθῆτε δὲν θὰ λάβωμεν κορεσμὸν ἐκ τῆς παρουσίας σας. Νὰ ἔχετε ὅλοι τὴν Πατριαρχικὴν ἡμῶν εὐλογίαν καὶ ὁλοκάρδιον εὐχὴν καὶ νὰ εἶναι τὰ ἔτη σας πολλά, ὑγιεινὰ καὶ κατὰ πάντα εὐλογημένα καὶ σωτήρια! Ἰδιαιτέρας εὐχὰς ἀπευθύνομεν εἰς ὅσους καὶ ὅσας ἑορτάζουν τὰ ὀνομαστήριά των!
Καλὰ Χριστούγεννα!

Η Κάρτα του πολίτη(Β)


Δημοσιεύσαμε το πρώτο μέρος του άρθρου του Ιωάννη Καρδάση για την Κάρτα του Πολίτη(ειδικό πάνω στα συστήματα των γραμμωτών κωδικών) με τίτλο “Ενα   αξιόλογο άρθρο για τη Κάρτα του Πολίτη ” .
Σήμερα δημοσιεύουμε το δεύτερο μέρος  του άρθρου.Επίσης παραθέτουμε και ένα σύντομο βιογραφικό του κ.Καρδάση για ευνόητους λόγους.
Το άρθρο γράφτηκε με αφορμή επιστολή του Αρχιμανδρίτη π. Σαράντη Σαράντου, προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, σχετική με την κάρτα του πολίτη, που μέλλει να αντικαταστήσει την αστυνομική ταυτότητα.
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
Πριν τη δημοσίευση των τοποθετήσεων του ανωτέρω επιστήμονα, θα πρέπει να δοθεί ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα:
Ο Ιωάννης ΚΑΡΔΑΣΗΣ γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940. Είναι νυμφευμένος και έχει δύο κόρες. Είναι πτυχιούχος της Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών και έχει σπουδάσει επίσης οικονομικές επιστήμες στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Εργαζόταν σε μεγάλη ελληνική μεταλλουργική βιομηχανία και προΐστατο της μηχανογραφικής της υπηρεσίας. Έχει επιμορφωθεί σε διάφορα αντικείμενα, όπως: εφαρμογή ηλεκτρονικών υπολογιστών στην βιομηχανία, σύστημα πληροφορικής AS-400, σύγχρονη οργάνωση Αποθηκών και συστήματα BAR-CODE, κρυογενική, πρόληψη ατυχημάτων, οργάνωση επιχειρήσεων, συστήματα ολικής ποιότητας και διασφάλισης ποιότητας ISO-9000, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κ.ά.
Ειδικότερα, εκπαιδεύτηκε και μετεκπαιδεύτηκε στα συστήματα γραμμωτού κωδικού, στις κατωτέρω σχολές και έλαβε τα σχετικά πιστοποιητικά:
1/ ΙΒΜ (International Business Machine) το 1989
2/ ΕΕΔΕ (Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων) το 1990
3/ Performance Α. Ε. (Σύμβουλοι Επιχειρήσεων) το 1993
4/ AMACON (Advanced Management Consultants) το 1995
Και μετεκπαιδεύτηκε:
1/ στο κέντρο κατασκευής και λειτουργίας των ευρωπαϊκών κωδικών ΕΑΝ Bruxelles Belgium.
2/ στο ελληνικό κέντρο γραμμωτών κωδικών ΕΛΚΕΣΗΠ, Κηφισιά, Ελλάδα.
Εφάρμοσε τα συστήματα bar-codes στην ελληνική βιομηχανία «ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε.», ως Προϊστάμενος Μηχανογράφησης, από το 1990-2000.
Έγραψε πολλές μελέτες και άρθρα σε εφημερίδες και περιοδικά, παρουσίασε το θέμα από ραδιόφωνα και τηλεοπτικούς σταθμούς, εκλήθη σε συνέδρια, ενημέρωσε την Εκκλησία σχετικώς και αντέκρουσε τα επιχειρήματα περί της ύπαρξης του 666 στο B-C, συνέγραψε δε και σχετικό βιβλίο με τον τίτλο: «Γραμμωτός κωδικός και αριθμός του Αντιχρίστου» (Άλιμος, 1999, σελ. 366). Η μελέτη αυτή έγινε ευμενώς δεκτή από την πολιτική ηγεσία (Πρόεδρος Δημοκρατίας, Πρωθυπουργός, Πρόεδρος Βουλής), όπως και την εκκλησιαστική ηγεσία (Αρχιεπίσκοποι Αθηνών και Τιράνων, εικοσάδα Μητροπολιτών, πολλών Ι. Μονών, καθώς και μεμονωμένων κληρικών) σύμφωνα με απαντητικές επιστολές και προφορικούς διαλόγους των.
Είναι γνώστης της γαλλικής και της αγγλικής γλώσσας, καθηγητής της αγγλικής γλώσσας με δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο MITCHGAN USA και καθηγητής μέσης εκπαίδευσης.
Σημειώνεται εδώ, ότι δεν υπάρχει ειδικό μάθημα γραμμωτού κωδικού, διδασκόμενο σε ΑΕΙ και ΤΕΙ και φυσικά δεν υπάρχει μεταπυχιακό ή διδακτορικό δίπλωμα. Απλούστατα, όποιος χρειάζεται να μάθει τον γραμμωτό κώδικα, θα το διδαχθεί σε ιδιωτικές σχολές, όπως ανωτέρω.
ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ
Ο σεβαστός Αρχιμανδρίτης π. Σαράντος σε επιστολή του προς τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών, σχετικά με την κάρτα του πολίτη, μεταξύ πολλών άλλων αναφέρει, ότι: «όλο αυτό το σύστημα λειτουργεί με βασικό κωδικό τον αριθμό 666».
Θα θέλαμε να ρωτήσουμε τον π. Σαράντο, πως το γνωρίζει αυτό και πως τεκμηριώνεται, δεδομένου ότι εμείς γνωρίζουμε επίσημες θέσεις αρμοδίων Καθηγητών του Πανεπιστημίου, καθώς και την επίσημη θέση της Εκκλησίας επί του θέματος αυτού, όπου καταγράφεται η αντίθετη άποψη.
Ο π. Σαράντος μέσα στα πλαίσια του ποιμαντικού του έργου και προφανώς, για να προφυλάξει το ποίμνιό του από τα αποτελέσματα της εφαρμογής των σφραγισμάτων, όπως αναφέρονται στο Απκ. 13. 16-18 δογματίζει, ότι τα συστήματα αυτά (προφανώς οι γραμμωτοί κώδικες) λειτουργούν με τον κωδικό 666, ερμηνεύοντας το σχετικό χωρίο: «….. και ο αριθμός αυτού χξς΄».
Στο χωρίο αυτό αναφέρεται, ότι ο αριθμός του ονόματος του Αντιχρίστου είναι ο χξς΄. Πράγματι, θα ήτανε πρέπον να συμβουλεύσει τους πιστούς να μη συναλλάσσονται με οτιδήποτε φέρει αυτό το σύμβολο χξς΄, δηλ. 666 στο δεκαδικό σύστημα αρίθμησης, 1010011010 στο δυαδικό σύστημα, 22122 στο τετραδικό, 1232 στο οκταδικό, 476 στο δωδεκαδικό, 29Α στο δεκαεξαδικό, 1D6 στο εικοσαδικό κ.λπ. επ’ άπειρον. Όλοι αυτοί οι αριθμοί και άπειροι άλλοι αποτελούν τον αριθμό χξς΄ στα διάφορα συστήματα αρίθμησης και είναι γνωστά ακόμη και στους αποφοίτους Λυκείου από την Θεωρητική Αριθμητική.
Το θέμα λοιπόν του 666 αφορά στις αριθμητικές πράξεις, που όλοι μας χρησιμοποιούμε στην καθημερινή ζωή. Πλην όμως, όλα τα υπολογιστικά συστήματα και οι κωδικοί παντός είδους δεν εργάζονται με το δεκαδικό σύστημα αρίθμησης (δηλ. το 666), αλλά κυρίως με το δυαδικό σύστημα (όπου το 1010011010), το οκταδικό (όπου το 1232) και άλλα πολλαπλάσια του αριθμού 2, υψωμένα στην 4η , 5η, 6η κ.λπ. δύναμη.
Το δεκαδικό σύστημα (όπου το 666) δεν μπορεί να βοηθήσει στη λειτουργία των υπολογιστικών συστημάτων, ούτε στον παρόντα αιώνα, ούτε στον μέλλοντα, δεδομένου, ότι η λειτουργία τους με το δεκαδικό σύστημα είναι αδύνατη.
Ως εκ τούτου, η σύνδεση του ανωτέρω αριθμού με τα πάσης φύσεως υπολογιστικά συστήματα: οπτική ανάγνωση χαρακτήρων (OCR), μαγνητική μελάνη, μαγνητική ταινία, αναγνώριση φωνής, οπτική ανίχνευση, ραδιοσυχνότητες, έξυπνες κάρτες, γραμμωτοί κωδικοί, microchips, κ.ά. είναι ανεδαφική και άνευ αντικειμένου.
ΜΕΛΕΤΗ Ι.Μ. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Θα πρέπει να πληροφορηθεί ο π. Σαράντος και επί της ουσίας του θέματος, διότι πιθανότατα να έχει ανά χείρας τη μελέτη των Γρηγοριατών μοναχών:
Στη μελέτη της Ι. Μονής Γρηγορίου διαβάζουμε στο συμπέρασμά της, ότι υπάρχουν τρία ψηφία 6, όχι συνεχόμενα, αλλά διασκορπισμένα μέσα στον αριθμό του κώδικα ΕΑΝ-13 με τα 13 ψηφία του αριθμού και αυτά αόρατα. Έτσι, δέχεται η μελέτη, ότι υπάρχει ένα ψηφίο 6 μεταξύ του 1ου και 2ου ψηφίου, άλλο ένα 6, μεταξύ 7ου και 8ου ψηφίου και άλλο ένα 6, μετά το 13ο ψηφίο. Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιείται πλούσια βιβλιογραφία, για την κατασκευή και λειτουργία των γραμμωτών κωδικών.
Πλην όμως, το συμπέρασμα αυτό της ύπαρξης των τριών αριθμών 6 στους γραμμωτούς κωδικούς είναι συμπέρασμα των μελετητών μοναχών και ουδαμού αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία, είναι δηλαδή συμπέρασμα δικό τους. Καμία επιστημονική μελέτη και κανένα επιστημονικό βιβλίο ανά την υφήλιο δεν αναφέρει το συμπέρασμα αυτό. Αυτό λοιπόν το συμπέρασμα αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία και καλόν είναι να τεθεί τόσο στα ελληνικά, όσο και στα διεθνή επιστημονικά fora, ώστε να τύχει της δέουσας καταξίωσης. Μάλιστα συνεστήθη, από τον κ. Καρδάση, στους δυο μοναχούς, τόσο προφορικά, όσο και γραπτά, να καταθέσουν την «πατέντα» αυτή της ύπαρξης των τριών 6 (προσοχή: όχι 666) υπόψη του κατασκευαστή, υπόψη της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρίας, αλλά και σε άλλους διεθνείς επιστημονικούς οργανισμούς. Η σχετική αντίκρουση του κ. Καρδάση προς την ανωτέρω μελέτη των Γρηγοριατών μοναχών βρίσκεται στο φύλλο της εφημερίδας «ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ» της 12.2.98.
Απ’ ότι είναι γνωστό μέχρι σήμερα τέτοια προσφυγή σε αναγνωρισμένα κέντρα δεν έχει γίνει, αλλά μόνον ενημέρωση της Εκκλησίας και χρησιμοποίηση της ανωτέρω μελέτης από διάφορους κληρικούς και λαϊκούς προς υποστήριξη κάποιων θέσεων.
Αντίθετα, έχουν δημοσιευθεί κατηγορηματικά αντίθετες θέσεις σχετικά με την μελέτη αυτή από αρμόδιους καθηγητές Πανεπιστημίων, καθώς και επικρίσεις από άλλα επιστημονικά πρόσωπα, αλλά και Ι. Μονές. Ορισμένες από αυτές θα δοθούν περαιτέρω προς ενημέρωση.
ΑΝΤΙΚΡΟΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Τσουκαλάς Ι.
Ο κ. Τσουκαλάς Ι. είναι Καθηγητής Τεχνολογίας υλικών Πληροφορικής στην Σχολή Θετικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είχε κληθεί να καταθέσει τις απόψεις του στην 5μελή συνοδική επιτροπή επί θεμάτων Σένγκεν-Αντιχρίστου-666. Προηγουμένως είχε συναντηθεί με τους Γρηγοριάτες μοναχούς και τους είχε επισημάνει το σφάλμα τους. Οι απόψεις του κ. Καθηγητή περιέχονται σε επιστολή του της 28.1.98 στα μέλη της επιτροπής αυτής και έχουν ως εξής:
«1.- Επαναβεβαιώνω την τεχνική μου γνώμη -την κατατεθείσα ενώπιον της αρμοδίας Συνοδικής Επιτροπής την 7η Οκτωβρίου 1997- σχετικά με την πιθανότητα αναγραφής του αριθμού 666 στον γραμμωτό κώδικα (bar code) που χρησιμοποιείται στην χώρα μας για τα εμπορικά προϊόντα. Συγκεκριμένα εμμένω στην άποψη ότι δεν υπάρχει τέτοιος αριθμός στον γραμμικό κώδικα. Τα τρία ζεύγη γραμμών στην αρχή, μέση και τέλος του κώδικα αποτελούν βοηθητικές ή οδηγούς γραμμές (guide lines) οι οποίες προσδιορίζουν την αρχή και το τέλος των δύο υποπεδίων κατασκευαστού και προϊόντος, και δεν αναγνωρίζονται από τον ψηφιακό αναγνώστη (scanner) ως τίποτε άλλο, και πάντως όχι ως ψηφιακές απεικονίσεις του αριθμού έξι.
Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα παρερμηνείας των συμβολισμών και ψηφιακών απεικονίσεων του εν λόγω κώδικα.
2.- Δεν γνωρίζω καμία εμπερίστατο και τεχνικώς επαρκή τεχνική γνωμάτευση συναδέλφου ή εγκύρου τεχνικού ή επιστήμονος υποστηρίζοντος τα εναντία. Αντιθέτως τα εις χείρας μου τεχνικά πονήματα συχνά -ή και πάντοτε- βρίθουν τεχνικών παρανοήσεων ή και ευφαντάστων και πάντως όχι επιστημονικών ερμηνειών, μη χρήζοντα περαιτέρω σχολιασμού.
3.- Από της 7ης Οκτωβρίου 1997 δεν υπεστήριξα ιδιωτικώς ή δημοσίως άλλην άποψη από την παραπάνω εκτεθείσα, αντιθέτως μάλιστα.
4.- Έχομαι στερρώς της πεποιθήσεως ότι εμμονή στο παραπάνω θέμα, και μάλιστα με τρόπους που μειώνουν το κύρος της Εκκλησίας, παρέχει κακές υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο, στην χώρα και στη δυνατότητα της Εκκλησίας να παρεμβαίνει με κύρος, γνώση και αγάπη στην δεινώς και από πολλά δεινά χειμαζομένη ελληνική κοινωνία».
Ι. ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ
Κουτσούκος Π.
Ο καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Π. Κουτσούκος, μόλις έλαβε γνώση του μικρού πονήματος «Σύνδεση του γραμμωτού κωδικού και του αριθμού του ονόματος του Αντιχρίστου. Υπάρχει σχέση μεταξύ των;» (1995), απέστειλε στις 6.9.95 την κατωτέρω επιστολή:
«Αγαπητέ Κε Καρδάση,
προ ολίγων εβδομάδων είχα την ευκαιρία να μελετήσω το πόνημά σας σχετικώς με τον γραμμωτό κώδικα.
Θέλω να σας συγχαρώ με την σαφήνεια της περιληπτικής μεν, πλην αρκετά ακριβούς μελέτης την οποίαν συντάξατε. Ιδιαιτέρως σημείωσα τις πολύ λογικές σας επιφυλάξεις για τα υπό της Mary Relfe γραφόμενα. Η εν λόγω Κυρία μάλλον για σχιζοφρενής μου φαίνεται διαβάζοντας λίγα μόνον από το βιβλίο της. Επειδή αντελήφθην ότι έχετε και ενδιαφέρον για την Πίστη χάρηκα που ακούγεται και μία φωνή σωφροσύνης μέσα στην προτεσταντικής προελεύσεως ψύχωση μεταξύ των ευσεβών περί 666.
Προσωπικώς, ανήκων εις τον χώρον του Πατρώου Εορτολογίου βιώνω την παράνοια αυτή ακόμη περισσότερο και προσπαθώ να ενημερώσω τους ψυχραιμότερους. Δεν γνωρίζω εάν θα προλάβουμε πριν μας καύσουν επί της πυράς ως αιρετικούς (επιεικώς…) Μελέτησα μάλιστα και ένα τεχνικό εγχειρίδιο: W. Erdei, Bar Codes (Design, Printing & Quality Control), Mc Graw Hill, Inc. 1993, το οποίον συμφωνεί με αυτά τα οποία γράφετε. Δυστυχώς δεν δίδονται περισσότερες λεπτομέρειες για την λειτουργία των guard bars, που είναι η πέτρα του σκανδάλου.
Η απάντηση του κ. Κούλουθρου προς σας ήταν εντελώς απαράδεκτη και απογοητευτική για άνθρωπο ο οποίος είναι ειδικευμένος σε συστήματα πληροφορικής. Δυστυχώς, η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας φαίνεται ότι στους απλούστερους δημιουργεί σύγχυση και τρόμο και τελικώς οι ευσεβείς χάνονται κοιτώντας το δέντρο και αγνοώντας το δάσος.
Θερμά συγχαρητήρια και πάλι για το θαρραλέο και ακριβές σας πόνημα, ελπίζω να σας μιμηθούν και άλλοι.
Με εκτίμηση
Πέτρος Γ. Κουτσούκος».
Μιχαλολιάκος Ν.
Ο κ. Μιχαλολιάκος Ν. είναι Χημικός Μηχανικός και Θεολόγος και έχει διατυπώσει τις απόψεις του σε συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, που έγινε τον Μάιο 1995 στην Κρήτη. Το συνέδριο έφερε τον τίτλο: «Ορθοδοξία και Φυσικές Επιστήμες», η δε εισήγηση του ανωτέρω επιστήμονα έφερε τον τίτλο: «Η εντιμότητα των σχέσεων Επιστήμης και Θεολογίας». Το κεντρικό σημείο της παρουσίας ήτανε σκέψεις και επισημάνσεις πάνω στο ακανθώδες και αιώνιο πρόβλημα των σχέσεων της Θείας Αποκάλυψης με την επιστήμη και ειδικότερα προβλήματα που συνδέονται με την εντιμότητα στις μεταξύ τους σχέσεις. Ο επιστημονικός λόγος πρέπει να έχει συνείδηση των ορίων του και ο λόγος της Θεολογίας να μην υπερβαίνει τα δικά του όρια και να μην συντηρεί έστω με την σιωπή του ορισμένες αναλήθειες σε σχέση με την επιστήμη και ορισμένες «επίμαχες» πλευρές της τεχνολογίας (π.χ. σύνδεση συστημάτων bar code με τον αριθμό 666).
Στο 3ο μέρος της εισήγησης (Περιπτώσεις υπέρβασης των ορίων του θεολογικού λόγου) και στην 3η περίπτωση υπέρβασης καταγράφονται τα εξής:
«Αναφέρεται στο Σύστημα Bar Code, στο λεγόμενο γραμμωτό κώδικα που ορισμένοι άκριτα αποφαίνονται ότι η ετικέτα του γραμμωτού κώδικα περιέχει το 666, που είναι ο αριθμός του «θηρίου» σύμφωνα με την Αποκάλυψη (13, 18): «Ώδε η σοφία εστίν. Ο έχων νουν ψηφισάτω τον αριθμόν του θηρίου. Αριθμός γαρ ανθρώπου εστί. Και ο αριθμός αυτού χξστ» (χξστ = εξακόσια εξήκοντα έξι). Ας δούμε πως ακριβώς έχει το θέμα:
Ο Γραμμικός Κώδικας είναι συνδυασμός μαύρων γραμμών και άσπρων «διαστημάτων». Για απλοποίηση ας ονομάσουμε την κάθε μαύρη γραμμή ή το διάστημα «στήλη» (bars). Έχουν διαμορφωθεί τέτοιοι συνδυασμοί γραμμών και διαστημάτων, ώστε ανάλογα με το πάχος των στηλών αυτών και με τον τρόπο διαδοχής άσπρης ή μαύρης στήλης να αντιστοιχούν εύκολα γράμματα ή αριθμοί. Όταν μια ακτίνα laser από μια συσκευή που λέγεται σαρωτής (scanner) διασχίζει τις στήλες αυτές, το φως ανακλάται προφανώς διαφορετικά στην μαύρη στήλη από ό, τι στην άσπρη και επίσης ανάλογα με το πάχος της στήλης. Ο βαθμός ανάκλασης μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα και μέσω ενός κυκλώματος μετατρέπεται το σήμα σε ψηφιακό παριστάνοντας τους αριθμούς και τα γράμματα που έχουμε αντιστοιχήσει στον συγκεκριμένο κώδικα.
Όπως υπάρχουν πολλά είδη αλφαβήτου, με όμοιο τρόπο υπάρχουν και πολλές γλώσσες συμβολισμών για τον γραμμωτό κώδικα.
Η επίμαχη γλώσσα συμβολισμού που κατηγορείται ότι απεικονίζει το 666 είναι ο UPC (Universal Product Code)
Η χρήση του κώδικα αυτού είναι ευρέως διαδεδομένη στα καταναλωτικά προϊόντα. Ορισμένοι έχουν συνδέσει την ύπαρξη των τριών διπλών γραμμών, που είναι μεγαλύτερου μήκους από τις υπόλοιπες και ευρίσκονται στα δύο άκρα της ετικέτας και στο μέσον, με τον αριθμό 666.
Αυτό είναι απόλυτα ψευδές. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη μεγάλη διπλή γραμμή είναι ο χαρακτήρας έναρξης, η δεύτερη ο χαρακτήρας που σημαίνει το κέντρο, αφού η αντιστοιχία γραμμών και ψηφίων είναι διαφορετική για το δεξιό τμήμα από ό, τι για το αριστερό. Η τελευταία γραμμή είναι ο χαρακτήρας λήξης. Η παρεξήγηση προέρχεται από το γεγονός ότι οι τρεις αυτοί οι χαρακτήρες είναι όμοιοι με τον συμβολισμό του 6 στην δεξιά πλευρά. Όμως αφού μιλούμε για αντιστοιχία, θα πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη ότι άλλη η αντιστοιχία στην αριστερή πλευρά και άλλη στην δεξιά, κατά συνέπεια στην ακραία περίπτωση που αγνοήσουμε τον λειτουργικό χαρακτήρα των τριών αυτών γραμμών (αρχή, μέση, τέλος), θα μπορούσε να πει κανείς ότι απεικονίζει τον αριθμό 66, αλλά σε καμία περίπτωση τον 666.
Και με αυτές τις διασαφηνίσεις υπάρχουν ορισμένοι που αντιτείνουν ότι ναι μεν φαινομενικά είναι έτσι, αλλά υπάρχει και μη ορατός αριθμός που έχει χαραχθεί με «μαγνητικό τρόπο» κλπ. Μπορεί κανείς να ισχυρισθεί τα πάντα, αλλά νομίζω ότι αν δεν είναι σε θέση να τα τεκμηριώνει, θα πρέπει τουλάχιστο να παραπέμπει σε μία έγκυρη πηγή τεκμηρίωσης. Άλλωστε και αν ακόμα έτσι είχαν τα πράγματα, δύσκολα θα μπορούσε να φαντασθεί κανείς ότι ο κάθε απλός άνθρωπος θα είχε οποιοδήποτε μερίδιο ευθύνης αν κάποιοι τον παγίδευαν γράφοντας τον αριθμό 666 με τρόπο που να χρειάζεται πολύπλοκες τεχνολογικές γνώσεις, για να τον αποκαλύψει.
Πιστεύουμε λοιπόν ότι η όλη αυτή φημολογία περί σύνδεσης του γραμμωτού κώδικος (Bar code) με τον αριθμό 666 στερείται σοβαρότητας και εκθέτει την επίσημη εκκλησία που με την σιωπή της ανέχεται τέτοιου είδους πλάνες.
Υπάρχουν επιστήμονες που δηλώνουν ότι δεν θα έχαναν ούτε ένα δευτερόλεπτο για να ασχοληθούν με το θέμα. Ωστόσο όμως το πρόβλημα είναι υπαρκτό και με το να μην ασχολούνται, απλώς αδιαφορούν και δεν διαφωτίζουν, αλλά συντελούν στην διάδοση προλήψεων και λανθασμένων αντιλήψεων.
Ασφαλώς χρειάζεται πολλή λεπτότητα και αυξημένη διάκριση, όταν συζητά κανείς το θέμα με ευλαβεστάτους πιστούς μοναχούς ή λαϊκούς, οι οποίοι από φόβο μήπως κάτι από όλη αυτή την θορυβώδη φιλολογία αληθεύει και μη έχοντας τις τεχνικές γνώσεις να το διευκρινίσουν, αποδέχονται όλους αυτούς τους ισχυρισμούς συνεπικουρούμενοι από την ημιμάθεια ορισμένων ευλαβών κατά τα άλλα χριστιανών από τον χώρο των θετικών επιστημών».
Δημητρακόπουλος Γ.
Ο κ. Δημητρακόπουλος Γ. είναι Μηχανολόγος Μηχανικός και Τεχνικός Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Σημάτων Προϊόντων (ΕΛΚΕΣΗΠ, αντιπρόσωπος του Ευρωπαϊκού οργανισμού ΕΑΝ στην Ελλάδα).
Προσκληθείς από το κανάλι MEGA στις 20.6.97 να επεξηγήσει τα της λειτουργίας του γραμμωτού κωδικού ΕΑΝ-13 και να διασαφηνίσει εάν υπάρχει ο αριθμός 666 στο σύστημα αυτό δήλωσε τα εξής:
«Αφ’ ενός μεν σέβομαι τις ανησυχίες όλων μας, αφ’ ετέρου όμως θα πρέπει να επιστήσω την προσοχή στο γεγονός, είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλήξουμε σε αυθαίρετα συμπεράσματα αν δεν ήμαστε γνώστες ενός θέματος σε βάθος. Και είναι πάρα πολύ εύκολο να αποδείξωμε, ότι δεν υπάρχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και τους ισχυρισμούς αυτούς τους οποίους αναφέρετε.
Θα μπορούσα να ειπώ, ότι το βασικό επιχείρημα όλων είναι, ότι οι μπάρες αρχής, μέσης και τέλους συμβολίζουν το ψηφίο 6, θα μπορούσε κάποιος να θεωρήσει, ότι αφού πάνω από το 6 ευρίσκονται δυο ίδιες μπάρες, άρα λοιπόν και εδώ έχουμε κρυμμένο το 6.
Όμως αυτό δεν είναι αλήθεια, διότι όπως αναφέραμε προηγουμένως το ψηφίο 6 είναι αυτές οι μπάρες που βλέπουμε, τις λευκές που βλέπουμε δίπλα, ενώ στην αρχή, στην μέση και στο τέλος δεν έχουμε αυτές τις λευκές.
Δεν μπορούμε λοιπόν επουδενί να θεωρήσουμε, ότι αυτοί οι ειδικοί χαρακτήρες έχουν καμία σχέση με το ψηφίο 6. Όταν μιλάμε για το ψηφίο 6, δεν μιλάμε μόνο για το μαύρο, άσπρο, μαύρο, μιλάμε και για άλλα 4 άσπρα, τα οποία δεν μπορούμε ποτέ να μην λάβουμε υπόψη μας.
Οι χαρακτήρες λοιπόν της αρχής, του τέλους και της μέσης του bar-code είναι απλώς κάποιοι ειδικοί χαρακτήρες, που δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με το ψηφίο 6 και ο μόνος λόγος ύπαρξής τους είναι για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση του scanner και για την αλλαγή του σε κάποιον άλλον τρόπο λειτουργίας, όταν χρειαστεί να διαβαστεί το δεύτερο μισό ενός συμβόλου.
Όταν μιλάμε για τεχνικά θέματα και δεν έχουμε τις αντίστοιχες γνώσεις είναι πάρα πολύ εύκολο να οδηγηθούμε σε λανθασμένα συμπεράσματα με απρόβλεπτες συνέπειες».
Ι. Μ. Μεταμόρφωσης Βοστώνης
Η Ι. Μ. Μεταμόρφωσης Βοστώνης (του πατρίου εορτολογίου, ΓΟΧ Αυξεντιανών) σε επιστολή της στις 18/31 Ιουλίου 1995 κάνει κριτική στο σύντομο πόνημά του κ. Καρδάση με τις εξής επισημάνσεις:
«Αγαπητέ εν Κυρίω Αντώνιε
ευλογείτε.
Ευχαριστούμε για την καλοσύνη που είχες να μας αποστείλεις την μελέτη του κ. Ιω. Καρδάση, Σύνδεση του Γραμμωτού Κώδικα και του Αριθμού του Αντιχρίστου (1995). Περιττεύει να υπογραμμίσουμε ότι συμφωνούμε καθόλα με το περιεχόμενό της.
Αν υπάρχει ίσως κατά νου μία μελλοντική επανακυκλοφορία της, θα προτείναμε να εκτεθεί με περισσότερες λεπτομέρειες ο τρόπος που λειτουργεί το εξειδικευμένο αυτό γραμμωτό σύστημα, που έδωσε αφορμή σε τόσο σοβαρές παρερμηνείες. Με την τωρινή, περιληπτική διατύπωσή της η μελέτη, έστω και με τα πολύ χρήσιμα και κατατοπιστικά σχεδιαγράμματα που την συνοδεύουν, μόνο ρόλο εισαγωγικής γνωριμίας μπορεί να παίξει. Και η προσφορά της είναι μάλλον αντιρρητική (εκθέτοντας και επισημαίνοντας τα λάθη των αντιθέτων απόψεων) παρά θετική. Φυσικά, ακόμη και στη συνοπτική αυτή μορφή της, είναι ικανοποιητική για όσους ήταν προδιατεθειμένοι να την δεχτούν, όπως συνέβη με μας. Τα στοιχεία πάντως που έχει στη διάθεσή του από αυθεντικές πηγές ο συγγραφέας, για τις προδιαγραφές σχηματισμού του γραμμωτού κώδικα, θα είναι καλό νομίζουμε να γίνουν γνωστά με μία όσο γίνεται πιο απλοποιημένη αλλά αναλυτική μορφή. Scripta manent».
Τα δημοσιευθέντα δείγματα γνωμών καθηγητών, επιστημόνων και Ι. Μονών (υπάρχουν και άλλες) αποδεικνύουν, ότι υπάρχει σεβαστή μερίδα του επιστημονικού προσωπικού, αλλά και κληρικών, οι οποίοι διαφωνούν καθέτως με την επιχειρηματολογία του σεβαστού π. Σαράντου.
ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΔΙΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αριθμ. Πρωτ. 6240 Αθήνησι τη 21η Δεκεμβρίου 1999
Προς
Τον Αξιότιμον
κ. Ιωάννην Καρδάσην.
Εις Άλιμον.
Εκ Συνοδικής αποφάσεως, ληφθείσης εν τη Συνεδρία της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της 8ης λήγοντος μηνός Δεκεμβρίου ε.έ. και εις απάντησιν της από 1.12.1999 υμετέρας αναφοράς, δι’ ης διαπυνθάνεσθε:
α) Διατί η Διαρκής Ιερά Σύνοδος παρά τας δοθείσας διαβεβαιώσεις των υπευθύνων παραγόντων της Πολιτείας εξακολουθεί να μη λαμβάνη θέσιν περί του εάν εις τον γραμμικόν κώδικα bar code υπάρχει ή δεν υπάρχει ο αριθμός 666.
β) Περί των οδηγιών, αίτινες δέον, όπως παράσχη τοις πιστοίς δεχομένη ή μη την ύπαρξιν του ως άνω αριθμού εις το εν λόγω σύστημα, γνωρίζομεν υμίν, ότι:
1. Η Ιερά Σύνοδος δεν δύναται να αποφαίνηται επί τεχνικής φύσεως ζητημάτων. Διερευνά πάσαν πληροφορίαν, εκτιμά την σοβαρότητα των θεμάτων εξετάζουσα ταύτα υπό το φως της Ευαγγελικής αληθείας και εις την προοπτικήν της αιωνίου ζωής και αναλόγως καθοδηγεί τους πιστούς, ίνα πράξωσιν εις την ζωήν αυτών.
Η δια τον Αντίχριστον άποψις της Αγίας Γραφής είναι, ότι ούτος ο μισόθεος θα πολεμήση τας δυο βασικάς και θεμελιώδεις διδασκαλίας της Εκκλησίας ημών, την Τριαδικότητα του Θεού και την θεότητα του Ιησού Χριστού, προβάλλων και κηρύσσων εαυτόν θεόν αληθινόν καλών τους ανθρώπος, ίνα προσκηνήσουσιν αυτόν και αποδεχθώσι τούτον ως Θεόν: «Ούτος εστιν ο αντίχριστος ο αρνούμενος τον Πατέρα και τον Υιόν» (Α΄ Ιωάνν. β΄ 22). «Παν πνεύμα ό μη ομολογεί τον Ιησούν Χριστόν εν σαρκί εληλυθότα, εκ του Θεού ουκ έστι. Και τούτο εστί το του αντιχρίστου» (Α΄ Ιωάνν. δ΄ 3).
Τούτο οι πιστοί οφείλουσι ίνα αποφύγωσι και ίνα προσέχωσι δια να μη πλανηθώσι. Να ομολογώσι και να προσκυνώσι τον Ένα Θεόν, Πατέρα, Υιόν και Άγιον Πνεύμα, Τριάδα Ομοούσιον και Αχώριστον. Να ομολογώσι και να προσκυνώσι τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, Υιόν του Θεού σαρκωθέντα αληθώς κατά την διδασκαλίαν της Αγίας Γραφής, όπως αυτήν ηρμήνευσαν οι Άγιοι Πατέρες ημών, εν ταις Συνόδοις και τοις συγγράμμασι αυτών.
2. Επί του τεθέντος ερωτήματος δεν δύναται, ίνα αποφανθή η Ιερά Σύνοδος, διότι πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος τα σήμερον βέβαια και ισχύοντα να ανατραπώσι υπό νέων δεδομένων παρά τας διαβεβαιώσεις, εφ’ όσον άπαντα ταύτα τα συστήματα δεν τελούσι υπό τον Εαυτής έλεγχον δια τον σχεδιασμόν ή την παραγωγήν αυτών.
3. Επί του παρόντος αρκείται η Ιερά Σύνοδος εις τας δηλώσεις των αρμοδίων υπευθύνων φορέων, ότι δεν υπάρχει εις το σύστημα bar code ο αριθμός 666, ας και προέβαλλε ευρέως προς ενημέρωσιν των ενδιαφερομένων. Όταν οψέ ποτέ τεθή εκ νέου το θέμα η Ιερά Σύνοδος θα επιληφθή τούτου καθηκόντως.
Εντολή της Ιεράς Συνόδου
Ο Αρχιγραμματεύς
+ Αρχιμ. Δανιήλ Πουρτσουκλής
ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΑΠΑΤΗΣΗΣ

Ο γραμμωτός κώδικας ΕΑΝ χρησιμοποιεί το δυαδικό σύστημα αρίθμησης.
Στο δυαδικό σύστημα αρίθμησης ο αριθμός 6 και οι οριοθέτες αρχής, μέσης και τέλους γράφονται ως κατωτέρω:
Ο αριθμός 6 γράφεται στο δυαδικό σύστημα, με τον αντίστοιχο χρωματισμό των γραμμώσεων:
1/ 0101111 λευκό, μαύρο, λευκό, μαύρο, μαύρο, μαύρο, μαύρο
2/ 0000101 λευκό, λευκό, λευκό, λευκό, μαύρο, λευκό, μαύρο
3/ 1010000 μαύρο, λευκό, μαύρο, λευκό, λευκό, λευκό, λευκό
Οι οριοθέτες γράφονται στο δυαδικό σύστημα, με τον αντίστοιχο χρωματισμό των γραμμώσεων:
1/ 101 μαύρο, λευκό, μαύρο, ο αριστερός οριοθέτης
2/ 01010 λευκό, μαύρο, λευκό, μαύρο, λευκό, ο μεσαίος οριοθέτης
3/ 101 μαύρο, λευκό, μαύρο, ο δεξιός οριοθέτης
Αν βλέπει κανείς καμία ομοιότητα των οριοθετών με τους τρεις τύπους του αριθμού 6, τότε τετραγωνίζει τον κύκλο και παίρνει βραβείο Nobel!
Προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων, στις διάφορες εμφανισθείσες στο παρελθόν –τάχα- «μελέτες» γίνονται οι εξής εξαπατήσεις, ώστε να εμφανισθούν, ότι οι οριοθέτες είναι όμοιοι με τον αριθμό 6:
Αυτές βέβαια οι λαθροθηρίες, που δυστυχώς έχουν παρουσιαστεί κατά καιρούς, υπάγονται στην ορολογία, που στην αγγλική γλώσσα αποκαλείται junkscience (σκουπιδοεπιστήμη), δηλ. η προσπάθεια να εξηγηθεί ένα επιστημονικό πρόβλημα, πλην όμως με αθέμιτους τρόπους απάδοντες προς την επιστημονική δεοντολογία.
1η περίπτωση εξαπάτησης
Στον αριστερό οριοθέτη 101 προστίθενται αυθαίρετα τέσσερα 0 αριστερά του, οπότε από 101 μετατρέπεται σε 0000101, όπως είναι ο δεύτερος τύπος του 6.
Στον μεσαίο οριοθέτη 01010 μεταφέρεται αυθαίρετα το αρχικό 0 στο τέλος και προστίθενται άλλα τρία 0 στο τέλος, οπότε από 01010 μετατρέπεται σε 1010000, όπως είναι ο τρίτος τύπος του 6.
Στο δεξιό οριοθέτη 101 προστίθενται αυθαίρετα άλλα τέσσερα 0 δεξιά του, οπότε ο οριοθέτης από 101 μετατρέπεται σε 1010000, όπως είναι ο τρίτος τύπος του 6.
2η περίπτωση εξαπάτησης
Ο κατωτέρω τρόπος εξαπάτησης, αφιχθείς εκ των ΗΠΑ (M. Relfe, The new money system), αντιγραφείς από σωρεία αυτόκλητων «μελετητών» είναι ο εξής:
Οι έξυπνοι junkscientists (σκουπιδοεπιστήμονες) δογματίζουν, ότι εμείς βλέπουμε στις περιπτώσεις 2 και 3 του αριθμού 6 δυο μαύρες γραμμώσεις. Επίσης βλέπουμε, στους τρεις οριοθέτες πάλι δυο μαύρες γραμμώσεις. Επομένως, σύμφωνα με αυτά που βλέπουμε, ο αριθμός 6 και οι τρεις οριοθέτες ομοιάζουν. Να λοιπόν ο 6, 6, 6 ή κατ’ άλλους το 666.
Ωραία θα ήταν, αν ήταν έτσι. Πλην όμως σκόπιμα ξεχνούν (;), ότι το μηχάνημα (scanner), που διαβάζει τα σύμβολα αυτά δεν διαβάζει μόνο τις μαύρες γραμμώσεις, αλλά και τις λευκές και επομένως οι γραμμώσεις αυτές (λευκές και μαύρες) δεν προορίζονται να διαβάζονται από το ανθρώπινο μάτι, αλλά από το μηχανικό μάτι!
Οπότε, σκόπιμα συγχέουν τα ασύγχυτα, για να βγάλουν τα συμπεράσματα που θέλουν, όχι βέβαια με το αζημίωτο, όπως η ανωτέρω, αιρετική ευαγγελική, η οποία καυχάται, το 1980, ότι σε 5 μήνες, πούλησε 600000 αντίτυπα προς 5 $ το ένα, δηλ. ένα σύνολο 3000000 $, προς δόξαν των αφελών!
ΑΛΙΜΟΣ 1.10.10
Ι. ΚΑΡΔΑΣΗΣ
[Πηγή]:  http://dosambr.wordpress.com

Η Κάρτα του πολίτη(Α)

 


 

του Ιωάννου Καρδάση, χημικού
Πάρα πολλά έχουν γραφεί για την αποκαλούμενη αριθμοποίηση του ατόμου και του προσώπου, με την πρόσφατη καθιέρωση της «κάρτας του πολίτη» και η ερώτηση που διατυπώνεται από ευσεβείς πιστούς είναι συνήθως: «Διατί θέλουν να μας αποβαπτίσουν και να μας κάνουν νούμερα δίδοντας έναν αριθμό ξεχωριστό για τον καθένα, αγνοώντας το όνομα και το πρόσωπο? ».
Δεν ήμαστε παρά ένας αριθμός και πάντοτε ήμαστε ένας αριθμός. Στο ληξιαρχείο, στο σχολείο, στο στρατό, στην εφορία, στην ταυτότητα, στο τηλέφωνο, στον τραπεζικό λογαριασμό, στην κοινωνική ασφάλιση, στην πιστωτική κάρτα, στους εκλογικούς καταλόγους, στην διεύθυνση του σπιτιού, στην πόρτα του διαμερίσματος, στην ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ, στον ΟΤΕ, στην πινακίδα του αυτοκινήτου, στην θέση του θεάτρου, στην ληξιαρχική πράξη θανάτου, στο νεκροταφείο ακόμη και στο οστεοφυλάκιο!
Όλοι αυτοί οι αριθμοί ήμαστε εμείς και τους κουβαλάμε στην πλάτη μας τόσο στην επίγεια ζωή μας, όσο και μετά θάνατον. Κανέναν δεν τον ενδιαφέρει το όνομά μας. Με την νέα ταυτότητα (κάρτα του πολίτη), όλοι αυτοί οι αριθμοί που φέρει ο καθένας από εμάς (11 επίσημοι και σωρεία ανεπίσημων) θα γίνουν ΕΝΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ και θα πάψουμε πια να ήμαστε διχασμένες αριθμητικά προσωπικότητες και να εξουσιαζόμαστε (υποτίθεται) από πολλούς αριθμούς, αλλά μόνον από ένα. Τελικά μας πειράζει η πολυαριθμία που έχουμε σήμερα, για την οποία κανείς δεν διαμαρτυρήθηκε ή μας πειράζει Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ?
Δίδοντάς μας η Πολιτεία ένα μόνο αριθμό, ζητάει να μας αποβαπτίσει? Μήπως ήμαστε αφελείς? «Νήπιοι κατά τας φρένας», όπως λέγει και ο Απόστολος Παύλος? Εάν πάμε στο Ταχυδρομείο να παραλάβουμε ένα συστημένο, ο υπάλληλος δεν θα μας το δόσει, εάν δεν σημειώσει τον αριθμό της ταυτότητά μας. Ιωσήφ Κολιόπουλοι μπορεί να υπάρχουν πεντακόσιοι στην Ελλάδα, αλλά ο αριθμός ταυτότητας Π 344378 είναι μοναδικός και βεβαιώνει, ότι ο Ιωσήφ Κολιόπουλος που υπέγραψε για την παραλαβή του συστημένου, είναι αυτός που τον πατέρα του τον λένε Λάζαρο, την μητέρα του Δήμητρα, γεννήθηκε στην Αθήνα το 1940 κλπ, κλπ. Είναι δηλαδή πληροφορίες που διασταυρώνουν και εξακριβώνουν τα στοιχεία της ταυτότητάς μας και είναι απαραίτητες για την Πολιτεία.
Όταν όμως πάμε να κοινωνήσουμε ο ιερέας δεν θα ειπεί: «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Ιωσήφ Κολιόπουλος του Λαζάρου και της Δήμητρας με τον αριθμό δελτίου ταυτότητας Π 344378 κλπ, κλπ.», Αλλά θα ειπεί: «Μεταλαμβάνει ο δούλος του Θεού Ιωσήφ» και τίποτε περισσότερο. Διότι εκείνη την ώρα, εκείνο το «Ιωσήφ» και μόνο είναι ανεπανάληπτο, έστω και εάν το χρησιμοποιούν 500000 Ιωσήφ ανά την Ελλάδα και σημαίνει: «ψήφον λευκήν, και επί την ψήφον όνομα καινόν γεγραμμένον, ό ουδείς οίδεν ει μη ο λαμβάνων». Με εκείνο το «Ιωσήφ» και μόνο, ξέρει ο Θεός να εντοπίσει στα δικά του κατάστιχα τον συγκεκριμένο Ιωσήφ, χωρίς να ανατρέξει στο Π 344378.
Δεν πρέπει όμως να είμαστε και ουτοπιστές. Η καταγραφή των προσωπικών μας στοιχείων χρονολογείται, αν μη τι άλλο, τουλάχιστον από «Αυγούστου μοναρχήσαντος» που και τότε «υπό μιαν βασιλείαν εγκόσμιον αι πόλεις γεγένηνται» και «απεγράφησαν οι λαοί τω δόγματι του Καίσαρος» (και κατά ορισμένους ιστορικούς αποτελούσε, συν τοις , άλλοις και ομολογία πίστης προς τον αυτοκράτορα). Και της απογραφής δεν εξηρέθη ούτε η Παναγία Θεοτόκος, αλλά ούτε και ο ενανθρωπήσας Θεός μας.
Εις την «κοιλάδα του κλαυθμώνος» που βρισκόμαστε «εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης» κατά τον παρόντα τούτον αιώνα τον απατεώνα, ένα προσπαθούμε να προσαρμοσθούμε σ ‘σύστημα με όσο το δυνατόν λιγότερα μειονεκτήματα, λατρεύοντες τον Θεόν «μετά συνειδήσεως καθαράς εν πνεύματι και αληθεία »,« ειρηνικόν και ησύχιον βίον διάγοντες εν πάση ευσεβεία και σεμνότητι ».
Επομένως δεν πρέπει να συγχέουμε τις όποιες σχέσεις μας με τον Καίσαρα με τις σχέσεις μας με τον Θεό, να προσδίδουμε στο θέμα θεολογικές και πνευματικές διαστάσεις, εάν δεν υπάρχουν και να χρησιμοποιούμε τον Θεό για επίγειους σκοπούς. Πρέπει να είμαστε τίμιοι με την Ορθοδοξία και την Εκκλησία του Χριστού, αποδίδοντες «τα Καίσαρος Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ».

 

Ο Άγιος Φρουμέντιος ,Αρχιεπίσκπος Ινδίας(30 Νοεμβρίου)

 

* Kρείττων ο Φρουμέντιος ην των γηΐνων,
Mόνου γαρ ήρα του βροτούς σώζειν πλάνης.

Eις τας ημέρας του βασιλέως Kωνσταντίνου του Mεγάλου, εν έτει τλ΄ [330], ένας φιλόσοφος καταγόμενος από την Tύρον, επήγε διά να ιστορήση την τελευταίαν Iνδίαν, έχων μαζί του και δύω νέους κατά σάρκα αδελφούς, Aιδέσιον και Φρουμέντιον ονομαζομένους. Όταν δε εγύριζον από την Iνδίαν, άραξαν εις ένα λιμένα διά να πάρουν νερόν. Kαι εκεί έπεσον εις χείρας κλεπτών και βαρβάρων, οι οποίοι άλλους μεν από τους εν τω πλοίω καταβύθισαν εις την θάλασσαν· άλλους δε, κατέσφαξαν. Aπό τους φονευθέντας δε τούτους ένας ήτον και ο ρηθείς φιλόσοφος. Όσοι δε έμειναν ζωντανοί, μαζί με τους οποίους ήτον και οι δύω νέοι και αδελφοί κατά σάρκα, ο Aιδέσιος και ο Φρουμέντιος2, τούτους, λέγω, τους έδεσαν, και τους επρόσφεραν εις τον βασιλέα της Iνδίας.
O βασιλεύς λοιπόν βλέπωντας τους δύω τούτους νέους, πως ήτον επιτήδειοι διά τον σκοπόν, οπού εμελέτα, εκατάστησεν αυτούς επιμελητάς και οικονόμους του βασιλικού παλατίου του3. Aλλά και ο υιός του βασιλέως, ο διαδεξάμενος την βασιλείαν μετά τον πατέρα του, αυτός ηξίωσε τους νέους μεγαλιτέρας τιμής και παρρησίας. Όθεν επειδή και αυτοί είχον μεγάλην δύναμιν κοντά εις τον βασιλέα της Iνδίας, διά τούτο επρόσταζον με θάρρος τους πραγματευτάς, οπού ήρχοντο από τα μέρη των Pωμαίων, να συνάγωνται εις μίαν Eκκλησίαν, κατά την αυτών συνήθειαν, και να επιτελούσι την θείαν Λειτουργίαν. Aφ’ ου δε επέρασαν μερικοί χρόνοι, πηγαίνουν εις τον βασιλέα και ζητούν να τους χαρίση μισθόν και δωρεάν, διά την αγάπην οπού προς αυτούς είχεν. O μισθός δε και η δωρεά ήτον το να αφήση αυτούς να γυρίσουν εις την πατρίδα των. Eπιτυχόντες δε του ποθουμένου, επήγαν πρώτον εις την γην των Pωμαίων. Kαι ο μεν Aιδέσιος, επήγεν εις την Tύρον, ζητώντας διά να εύρη τους γονείς και συγγενείς του4. O δε Φρουμέντιος, επροτίμησε την περί τα θεία πράγματα σπουδήν, καλλίτερα από την θεωρίαν και απόλαυσιν των γονέων του.
Όθεν φθάσας εις την Aλεξάνδρειαν, εφανέρωσεν εις τον εκείνης Aρχιεπίσκοπον, ότι οι Iνδοί πολλά επιθυμούν να δεχθούν το φως της ευσεβείας και πίστεως. Προς τα οποία απεκρίθη ο Aρχιεπίσκοπος Aθανάσιος (ούτος γαρ ήτον τω τότε καιρώ, οπού εστόλιζε τον θρόνον της Aλεξανδρείας). Kαι ποίος αγαπητέ μοι, είναι καλλίτερος και επιτηδειότερος από λόγου σου, εις το να αποδιώξη μεν από τας ψυχάς εκείνων το σκότος της πλάνης, να προξενήση δε εις αυτούς το φως του θείου κηρύγματος; Tαύτα ειπών, εχειροτόνησεν αυτόν Aρχιερέα και τον έστειλεν εις την Iνδίαν διά να γεωργήση το έθνος εκείνο με το άροτρον της διδασκαλίας. O δε θείος Φρουμέντιος, ουδέ τότε εφρόντισε διά να υπάγη να ιδή τους γονείς του. Aλλά διά την ευσέβειαν της πίστεως, και διά την αγάπην του πλησίον αφήσας πατρίδα και συγγενείς, ετόλμησε να ταξειδεύση τόσον φοβερόν και μεγαλώτατον πέλαγος, έως ου να υπάγη εις τας Iνδίας.
Eκεί λοιπόν πηγαίνωντας ο αοίδιμος προθύμως εγεώργησε και εκαλλιέργησε τας κεχερσωμένας καρδίας των Iνδών, καταβάλλων εις αυτάς τον σπόρον της πίστεως. Όθεν και εποίησεν αυτάς επιτηδείας εις καρποφορίαν θεογνωσίας και αρετής, επειδή και είχε συνεργόν την του Θεού χάριν. Διότι αυτός μεταχειριζόμενος καθ’ εκάστην ημέραν διδασκαλίας αποστολικάς, και ποιών θαυματουργίας πολλάς, όχι μόνον ηλευθέρονε τους δαιμονισμένους από τα δαιμόνια, και ιάτρευε κάθε ασθένειαν των ασθενών. Aλλά ακόμη και από εκείνους οπού αντιστέκοντο, και δεν εδέχοντο τα λόγιά του, άλλους μεν, επαράδιδεν εις τον Σατανάν. Kαθώς ο Aπόστολος εποίησεν, ειπών περί του εν Kορίνθω μητρυιογαμήσαντος «Παράδοτε αυτόν τω Σατανά εις όλεθρον της σαρκός αυτού, ίνα το πνεύμα σωθή» (A΄ Kορ. ε΄, 5). Άλλους δε έκαμνε ξηρούς, και άλλων ετύφλονε τους οφθαλμούς. Όθεν εκ της αιτίας ταύτης, όλοι εδέχθηκαν εις τας ψυχάς των τον σπόρον της του Xριστού πίστεως, και εκαρποφόρησαν. Διά τούτο και εις ολίγον καιρόν, μόνος ο ιερός Φρουμέντιος με την βοήθειαν και χάριν του Θεού, εβάπτισεν όλην την χώραν των Iνδών. Kαι Eκκλησίας έκτισε, και Iερείς εχειροτόνησε, και τους ναούς των ειδώλων εκρήμνισε, και τα είδωλα κατετζάκισε.
Kαι λοιπόν διά ταύτα πάντα εθαύμαζον όλοι, και αυτός ο ίδιος βασιλεύς, και έλεγον εις τον Άγιον. Διατί, ω ηγαπημένε, εις το διάστημα των τόσων πολλών χρόνων, οπού έζησες πρότερον με ημάς, δεν έκαμες καμμίαν φοράν κανένα σημείον και θαύμα; Kαι τώρα πόθεν σοι εδόθη η τοιαύτη χάρις και δύναμις, φίλτατε; O δε μακάριος Φρουμέντιος απεκρίνατο. Δεν είναι εδικόν μου το δώρον αυτό, τιμιώτατοι και γνήσιοι φίλοι του Xριστού, αλλά είναι της ιερωσύνης οπού έλαβον. Mάλλον δε, το δώρον αυτό εχαρίσθη εις εμέ από τον Δεσπότην Xριστόν. Bλέπωντας γαρ εγώ την εδικήν σας καλήν γνώμην, δι’ αυτήν και μόνην αφήκα γονείς και πατρίδα και όλην μου την συγγένειαν κατά την φωνήν του Kυρίου, και επήγα εις την Aλεξάνδρειαν. Kαι φανερώσας την καλήν σας διάθεσιν εις τον πρώτον της Eκκλησίας εκείνης Mέγαν Aθανάσιον, εχειροτονήθηκα από αυτόν, και εχρίσθηκα με το μυστικόν χρίσμα της Aρχιερωσύνης. Kαι αφ’ ου διά της προσευχής εκείνου εστολίσθηκα με χάρισμα αποστολικόν, τότε απεστάλθηκα εις εσάς. Όθεν επειδή και εσείς με εδέχθητε με πίστιν, και αγάπην, διά τούτο και η χάρις της Aρχιερωσύνης, ή μάλλον ειπείν, η χάρις του Θεού, ενεργεί, καθώς βλέπετε, διά μέσου εμού, και ποιεί τα τοιαύτα θαυμάσια.
Oύτος λοιπόν ο Iσαπόστολος Φρουμέντιος συζήσας θεαρέστως χρόνους πολλούς με τους επαρχιώτας του Iνδούς, εδίδαξεν αυτούς τας εντολάς του Kυρίου, και τους έπεισε να τας εργάζωνται και διά των πραγμάτων. Kαι έτζι τελειώσας την μακαρίαν ζωήν του, απήλθε προς Kύριον. Tο δε τίμιον αυτού λείψανον χαρίζει κάθε ιατρείαν εις τους μετά πίστεως αυτώ πλησιάζοντας.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Tο Συναξάριον τούτο γράφει ο Σωζόμενος εν κεφ. εικοστώ τρίτω, βιβλίω δευτέρω της Eκκλησιαστικής Iστορίας, αφ’ ου και ηρανίσθη τούτο ο τα Συναξάρια συγγράψας Mαυρίκιος.

2. O Σωζόμενος λέγει, ότι λυπηθέντες οι βάρβαροι τους δύω νέους τούτους δεν τους εθανάτωσαν. «Tους δε παίδας νέους όντας οικτείραντες, εζώγρησαν, και βασιλεί τω εαυτών προσήνεγκαν».

3. O Σωζόμενος λέγει, ότι ο βασιλεύς τον μεν νεώτερον Aιδέσιον οινοχόον κατέστησε, τον δε μείζονα Φρουμέντιον επίτροπον κατέστησε της αυτού οικίας και των χρημάτων. Έγνω γαρ αυτόν εχέφρονα και διοικείν ικανώτατον.

4. O δε Σωζόμενος γράφει, ότι μετά ταύτα έγινεν Iερεύς ο Aιδέσιος, εν τη Tύρω διατρίβων.

(από το βιβλίο: Αγίου Νικοδήμου Αγιορείτου Συναξαριστής των δώδεκα μηνών του ενιαυτού. Τόμος Α´. Εκδόσεις Δόμος, 2005)