Οι άλλοι ‘’αρσανάδες’’ τ’ Άθωνα  (Του Β. Χαραλάμπους)

Αποτέλεσμα εικόνας για Οι άλλοι ‘’αρσανάδες’’ τ’ Άθωνα                   

___________________

Κεραστιλίκι το γεροντάκι στον τορβά δεν είχε

αρκούσαν λίγα λόγια παρηγοριάς

στον πονεμένο εκείνο προσκυνητή

που καθόταν μονάχος στ’ ακροβράχι

σιμά στη Μονή Σίμωνος Πέτρας

και που το λυπημένο αλφάβητό του

έσμιγε  με τ’ απόκοσμο ανάσασμα του λίβα .

Γεροντάκια τόσο ‘’ασήμαντα’’

και συνάμα τόσο σημαντικά

οι άλλοι ‘’αρσανάδες’’ τ’ Άθωνα

που μπορούν να ξαποσταίνουν

οι τσακισμένες μαούνες της ζωής.

Advertisements

Ζωγραφώντας με το τσιγκέλι του                                 (Του Β. Χαραλάμπους)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΣΚΗΤΗ ΙΒΗΡΩΝ

___________

Σε τούτη την Αθωνική έρημο

μη λησμονάς το τόσο σημαντικό

ασήμαντος να’σαι.

Κάπως έτσι θαρρώ πως είναι

σαν και τ’ ασυντρόφιαστο  γεροντάκι

π’ οδοιπορεί στην αλληλουχία των σκοίνων

των δαφνών και των κουμαριών

π’ αργοδιαβαίνει τα στενά μονοπάτια

γύρωθε στην Σκήτη των Ιβήρων

ζωγραφώντας με το τσιγκέλι του

την Αγιορείτικη έρημο

σμιλεύοντας  με την υπομονή

τα παμπάλαια ερημικά μονοπάτια.

Αναστάσεως φέγγος (του Β. Χαραλάμπους)

Φωτο: Павел Белобрицкий

____________

Η ουράνιος χαρά

από το φέγγος της Αναστάσεως

την καρδίαν επλήρωσεν

ετούτων των αφανών ασκητών

που μαζεύτηκαν στο μικρό ναΐσκο του Κελλίου

αψηλά στα Καρουλιώτικα βράχια

για την αγρυπνία της Ανάστασης.

Αποτέλεσμα εικόνας για καρουλια ναοσ

Οι λιγοστοί ετούτοι ερημίτες

‘’άλλω τρόπω’’ διαλαλούν

την χαρά του φέγγους της Αναστάσεως.

Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός*

νυν πάντα πεπλήρωται φωτός

νυν πάντα πεπλήρωται φωτός

‘’το φέγγος της Αναστάσεως ελήλυθεν’’**.

* Νυν πάντα πεπλήρωται φωτός (Από την Ακολουθία του Πάσχα)

* *‘’το φέγγος της Αναστάσεως ελήλυθεν’’ (Αγίου Επιφανείου Κύπρου)

Τη επιφωσκούση εκείνη ημέρα

Αποτέλεσμα εικόνας για Τη επιφωσκούση εκείνη ημέρα

                                             Του Β. Χαραλάμπους

______________

Ώρα ωσεί έκτη

και το σκότος την οικουμένην εκάλυψεν.

Ο φυλακτήρ της οικουμένης

ησφαλισμένος εν τω Τάφω.

Ο Φωτοδότης Κύριος

εν τω μνημείω σωματικώς.

Κουστωδία τηρεί τον Τάφον

μετά Λογγίνου του Κεντυρίωνος.

Ο Ζωοδότης Κύριος

εν τω Τάφω σωματικώς ημέρας τρείς.

Οψέ των Σαββάτων

το έλεος Αυτού

τας μυροφόρους προήγεν

τον Τάφον θεωρήσαι.

Τη επιφωσκούση εκείνη ημέρα

η των Προφητών πρόρρησις εβεβαιώθη

ο Δεσπότης πάντων ηγέρθη.

Ο Κεντυρίων ουκ ακούει τας εντολάς του Πιλάτου

εκ νυκτός αγνωσίας εξέρχεται

τοις πάσι καταγγέλλων ότι ηγέρθη ο Κύριος.

Ο αντιμετρών τας προθέσεις* ημών Κύριος

την του Λογγίνου πρόθεσιν ιδών

το έπαθλον της χαράς Αυτού εδωρήσατο αυτώ.

Ο ξενίσας αυτόν Τάφος Ζωοδόχος γέγονεν.

Ανέστη ο Ζωοδότης Κύριος

χαρά εν όλω τω  κόσμω γέγονεν.

Ανέστη ο του θανατου νικητής

της λύπης ο όλεθρος μέγας.

Ανέστη ο Κύριος.

Ανέστη ο Κύριος.

Ανέστη ο Κύριος.

*«Κατά τας προθέσεις ημών αντιμετρεί τα έπαθλα και τα του Πνεύματος εκάστου χαρίσματα» (Αγίου Συμεών – Λόγος περί της του Χριστού Αναστάσεως, ‘’Λόγος ΙΓ’’)