ΑΝΑΜΕΙΚΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΙΕΡΑΡΧΙΑ (Γ. Ν. Παπαθανασόπουλος)

Τοῦ Γιώργου Ν. Παπαθανασόπουλου

.           Ἀνάμεικτα εἶναι τὰ συναισθήματα ἀπὸ τὰ ἀποτελέσματα τῆς ἔκτακτης συγκλήσεως τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν ἀποφάσεων ποὺ ἐλήφθησαν ἐν ὄψει τῆς Πανορθόδοξης Συνόδου. Ὅπως εἶναι γνωστὸ ἡ Ἱεραρχία ἐπὶ διήμερο (24 καὶ 25 Μαΐου 2016) συζήτησε ἐπὶ τῆς εἰσηγήσεως τοῦ Μητροπολίτου Ἠλείας κ. Γερμανοῦ, ποὺ εἶχε ὡς θέμα τὴν ἐνημέρωση «ἐπὶ τῶν παρατηρήσεων τῶν Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν, ἀφορωσῶν εἰς τὰ κείμενα τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου» καὶ συζήτηση ἐπὶ τῶν παρατηρήσεων αὐτῶν.
.           Τὸ πρῶτο θετικὸ εἶναι ὅτι ἔγινε συζήτηση καὶ ἐλήφθησαν ἀποφάσεις ἐπὶ τῶν παρατηρήσεων τῶν Μητροπολιτῶν στὰ κείμενα τῆς Πανορθόδοξης. Δὲν εἰσακούστηκαν μεμονωμένες φωνές, ποὺ ἐξέφρασαν τὴν ἄποψη τοῦ Φαναρίου, νὰ μὴν συζητηθοῦν καθόλου οἱ ἐν λόγῳ παρατηρήσεις καὶ νὰ γίνουν ἀποδεκτὲς οἱ προτάσεις, ὅπως κατατέθηκαν στὶς κατὰ τόπους Ἐκκλησίες χωρὶς καμία ἐπεξεργασία. Σημειώνεται ὅτι οἱ Ἱεραρχίες ἄλλων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν, ὅπως τῆς Μόσχας, τῆς Σερβίας, τῆς Βουλγαρίας, τῆς Ἀντιοχείας καὶ τῆς Γεωργίας συζήτησαν καὶ ἔλαβαν ἀποφάσεις ἐπὶ τῶν κειμένων τῆς Πανορθόδοξης.
.           Τὸ δεύτερο θετικὸ εἶναι πὼς οἱ περισσότερες παρατηρήσεις τῶν Μητροπολιτῶν ἐγκρίθηκαν ἀπὸ τὴν Ἱεραρχία καὶ θὰ κατατεθοῦν ἀπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο ὅπως προβλέπει ὁ Κανονισμὸς τῆς Πανορθόδοξης. Σημειώνεται ὅτι ὁ Κανονισμὸς δὲν ἔχει ἐγκριθεῖ ὁμόφωνα ἀπὸ τὴ συνάντηση τῶν Προκαθημένων στὸ Σαμπεζί, τὸν Ἰανουάριο τοῦ 2016, ἀφοῦ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Ἀντιοχείας δὲν τὸν ὑπέγραψε, γι’ αὐτὸ καὶ ὁρισμένοι θεωροῦν ὅτι ἡ Πανορθόδοξη εἶναι οὐσιαστικὰ στὸν ἀέρα. Στὴν Ἱεραρχία ἐλέχθη πάντως ὅτι τὸ Φανάρι πιστεύει ὅτι θὰ ξεπεράσει τὴν παλαιότερη ἀπόφαση τῶν Προκαθημένων περὶ ὁμοφωνίας καὶ ὅτι ἡ Πανορθόδοξη θὰ διεξαχθεῖ κανονικά, μὲ τὴν ἁπλὴ καταγραφὴ τῆς διαφωνίας μίας ἢ περισσοτέρων τοπικῶν Ἐκκλησιῶν. Μένει αὐτὸ νὰ φανεῖ στὴν πράξη.
.          Τὸ τρίτο θετικὸ εἶναι ὅτι πέρασε μὲ ψηφοφορία καὶ μὲ σχεδὸν ὁμοφωνία ἡ πρόταση νὰ προστεθεῖ στὸ κείμενο περὶ Αὐτονόμου ἡ ἑξῆς παράγραφος: «Ἐκκλησιαστικαὶ Ἐπαρχίαι περὶ τῶν ὁποίων ἐξεδόθη Πατριαρχικὸς Τόμος ἢ Πράξις δὲν δύνανται ἵνα αἰτήσωνται τὴν χορήγησιν αὐταῖς αὐτονομίας, διατηρουμένου ἀπαρασαλεύτως τοῦ ὑφισταμένου καθεστῶτος». Ἐπὶ τῆς ἐν λόγῳ προτάσεως διαφωνία ἐξέφρασε μόνο ὁ Μητροπολίτης Δράμας.
.           Τὸ τέταρτο θετικὸ εἶναι πὼς ἀποφασίστηκε νὰ μὴ συζητηθεῖ τὸ θέμα τῶν κωλυμάτων τοῦ γάμου καὶ νὰ ζητηθεῖ ἡ ἀπόσυρση καὶ ἡ μὴ συζήτηση τοῦ θέματος αὐτοῦ στὴν Πανορθόδοξη. Αὐτὸ ἐπειδὴ εἰσάγεται πρὸς ἔγκριση χωρὶς ὁμοφωνία, ἀφοῦ ὁ Πατριάρχης Γεωργίας καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ Πατριάρχου Ἀντιοχείας διαφώνησαν καὶ δὲν ἔχουν ὑπογράψει τὸ σχετικὸ κείμενο.
.           Ἀρνητικὸ εἶναι ὅτι κατὰ πλειονοψηφία καὶ μὲ δέκα ἑπτὰ ψήφους ἀρνητικὲς παρέμειναν ὡς ἔχουν τὰ κείμενα «Ἡ ἀποστολὴ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνω κόσμῳ» καὶ «Οἱ σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν ὑπόλοιπο χριστιανικὸ κόσμο», χωρὶς νὰ γίνουν δεκτὲς οἱ πολλὲς παρατηρήσεις, ποὺ εἶχαν κατατεθεῖ. Ἡ ἐπιχειρηματολογία περὶ παγίωσης καταστάσεων καὶ ὀνομασιῶν στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο τῶν Ἐκκλησιῶν, στοὺς θεολογικοὺς διαλόγους καὶ στὰ κοινωνικὰ ζητήματα, καθὼς καὶ οἱ καθιερωμένες ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εὐχὲς πρὸς ἑτεροδόξους καὶ ἡ συμβίωση μαζί τους σὲ ὁρισμένες περιοχὲς τῆς χώρας, ἦσαν οἱ λόγοι ποὺ ἔκαμαν τὴν πλειονοψηφία τῶν Ἱεραρχῶν νὰ ψηφίσει ὑπὲρ τοῦ νὰ παραμείνουν τὰ κείμενα ὡς ἔχουν.
.           Ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς Πανορθόδοξης, ποὺ συζητήθηκαν ἐπὶ διήμερο στὴν Ἱεραρχία καὶ τῶν ἀποφάσεων ποὺ πάρθηκαν, τὸ Δελτίο Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου γράφει μία παράγραφο ἕξι γραμμῶν, ὅτι ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος «μελέτησε διεξοδικὰ τὶς προτάσεις τῆς Δ.Ι.Σ., μίαν πρὸς μίαν, καὶ προέβη σὲ περαιτέρω ἐπεξεργασία καὶ σὲ προσθῆκες. Ἡ τελικὴ ἀπόφαση τῆς Ἱεραρχίας θὰ ἀποσταλεῖ στὴ Διορθόδοξη Γραμματεία τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου καὶ θὰ ὑποστηριχθεῖ ἀπὸ τὸν Μακαριώτατο κατὰ τὶς συνεδριάσεις τῆς Ἁγίας καὶ Μεγάλης Συνόδου»…
.         Ἐπειδὴ προφανῶς ἔγινε ἀντιληπτὸ ὅτι οὐδεμία ἐνημέρωση ὑπάρχει στὸν πιστὸ λαὸ ἐπὶ τῶν θεμάτων τῆς Πανορθόδοξης καὶ ἐπὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱεραρχίας καὶ ὅτι ὅλα συζητοῦνται καὶ ἀποφασίζονται ἀπὸ τὰ μέλη τῆς Ἱεραρχίας ἐρήμην του ὑπῆρξε μία τελευταία παράγραφος ποὺ ἀναφέρει: «Τέλος, λόγῳ τοῦ μεγάλου ἐνδιαφέροντος τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ αὐτοῦ γεγονότος ἡ Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος ἀποφάσισε νὰ ἐκδοθεῖ σχετικὸ κείμενο, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ ἐνημερώνεται ὁ λαὸς ἐπὶ τοῦ θέματος». Ἐλπίζεται ἡ ἐνημέρωση νὰ γίνει σύντομα καὶ νὰ εἶναι πλήρης καὶ σαφής.-

ΠΗΓΗ.ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s